Rechter zoekt IT-deskundige: bekwaam en deskundig!

IT Deskundigen Bericht Rechter

De overheidsrechter is bij uitstek getraind en geschoold in juridische vraagstukken. De rechter weet alles – of in ieder geval heel veel – van wet en recht. Zodra een rechtszaak echter de grenzen van zijn of haar juridische vakgebied overschrijdt wil de rechter zich soms begrijpelijkerwijs laten bijstaan door een deskundige. Daarom kan de rechter – hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een van de procespartijen – een deskundige benoemen met de opdracht verslag uit te brengen over een of meer specifieke vraagpunten. We zien dan ook een gemêleerd gezelschap van deskundigen in de civiele procespraktijk ten tonele verschijnen, bijvoorbeeld taxateurs, toxicologen, accountants, medici en bouwexperts. Zo ook IT-deskundigen die over speciale aspecten van informatie- en communicatietechnologie hun licht laten schijnen.

De goede IT-deskundige?

De rechter die van plan is een IT-deskundige aan te stellen staat voor een lastige opgave. Hoe vind je als rechter de goede, objectieve en onafhankelijke deskundige? Er zijn griffies van rechtbanken die een tamelijk willekeurig samengesteld lijstje met mogelijke namen in hun computer hebben, bestaande uit deskundigen, adviseurs, mediators en arbiters van diverse organisaties. Maar hoe weet je als rechter uiteindelijk of iemand uit die lijst geacht mag worden voldoende deskundig te zijn op een specifiek onderdeel waar het geschil betrekking op heeft? Het vakgebied van de IT is immers uitgegroeid tot een divers en veelomvattend speelveld. In het algemeen geldt dat specialisten steeds meer over minder weten. Er zijn dus grote verschillen tussen – zeg – deskundigheid op het terrein van chips-technologie, van ERP-projecten, van projectmanagement op basis van PRINCE2, van de kwaliteit van broncode, van beheerdiensten volgens ITIL, van netwerkbeveiliging en van technische procesautomatisering. Er zijn eenvoudigweg geen alleskunners die eenzelfde mate van deskundigheid hebben op alle deelgebieden binnen de IT.

Waarom acht u zich in deze zaak deskundige?

Het begrip alleskunner wordt niet voor niets vaak binnen een sarcastische setting gebezigd. Dat ook de rechter hiermee worstelt blijkt uit een van de onlangs door de rechtbank aan mij gestelde vragen. Eén van de moeilijkste in het vonnis gestelde vragen luidde: ‘Waarom acht u zich in deze zaak deskundige?’

Een terechte vraag. Immers is in de medische wereld juist de specialisatie de kracht van een deskundige. Bij de IT-deskundige zijn we zo ver nog niet, we zijn deskundige gelijk de huisarts die binnen de medische wereld als een soort poortwachter fungeert.

Zoals de rechter in de medische vraagstukken specifiek op zoek gaat naar een long- of oogarts, zou men bij juridische vraagstukken met een IT-technische component ook op zoek moeten gaan naar de specialist binnen de specialismes van de IT.

De kracht van de SGOA

Zie hier juist de kracht van de SGOA. De SGOA is namelijk in staat om de vraag achter de vraag te beantwoorden, en kan zich richten op de verschillende specialistische deelgebieden die onderdeel van het geschil of vraagstuk zijn.

De deskundigen die actief zijn binnen de SGOA weten dat het vakgebied van de IT breed is en dat dit noopt tot beschikbaarheid van verschillende deskundigheid. Alleen zo kan op een verantwoorde en zorgvuldige manier een beeld worden gevormd van de diverse situaties waarin IT-kwesties zich afspelen.

Als onafhankelijk geschilleninstituut beschikt de SGOA over een kring van vooraanstaande deskundigen op een groot aantal deelterreinen van de IT. Het bureau van de SGOA is bekend met hun specifieke IT-deskundigheden en daarmee kan zij een constructieve bijdrage leveren bij de selectie van de juiste IT-deskundige. Hiermee levert de SGOA een belangrijke bijdrage aan de zorgvuldigheid en objectiviteit die rechters – terecht – verlangen…

Auteur: Arno van Veen

IT Deskundige, Arbiter, Bindend Adviseur