Contact Details

Stichting Geschillenoplossing Automatisering


Email

Algemene info: info@sgoa.eu

 

Telefoon

+3188-0116262
+316 22681367

Adres

Herenweg 115
2105 MG Heemstede
Info

Info

KvK: 41155781

FAQ

Is de SGOA onafhankelijk?
Ja, de Stichting Geschillenoplossing Automatisering is aan geen enkele andere instantie of belangengroepering verbonden. Het bestuur van de stichting is breed samengesteld met personen uit de wereld van onder meer de rechtswetenschap, de overheid en leveranciers en gebruikers van informatie- en communicatietechnologie. De SGOA heeft geen winstdoelstelling en opereert financieel volledig zelfstandig. De arbiters, mediators, bindend adviseurs en deskundigen van de SGOA, aan wie de ICT-geschillen ter behandeling worden voorgelegd, zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. De SGOA is dus volledig onafhankelijk.
Welke geschillen kan ik aan de SGOA voorleggen?
De SGOA behandelt alle soorten conflicten op het gebied van Organisatie & Automatisering. Geschillen in binnen- en buitenland. Geschillen van bijvoorbeeld organisatorische, technische, commerciële of juridische aard. Wel is het nodig dat u het met uw wederpartij eens bent dat uw conflict aan de SGOA wordt voorgelegd. Conflicten gaan bijvoorbeeld over: uit de hand gelopen organisatieveranderingstrajecten fouten bij advisering vastgelopen automatiseringsprojecten de prijsbepaling van meer/minderwerk beroepsfouten van ICT-deskundigen namaak van software of inbreuk op softwarerechten de levering van gebrekkige hardware of software
Moet ik een advocaat inschakelen om naar de SGOA te stappen?

Neen, u hoeft geen advocaat in te schakelen om een ICT-geschil aan de SGOA voor te leggen. U mag uw zaak steeds zelf behandelen. Uiteraard mag u zich ook laten bijstaan door een advocaat, een andere jurist of bijvoorbeeld een ICT-deskundige. Zeker bij complexe conflicten of zaken waaraan grote belangen zitten, verdient het aanbeveling vooraf zorgvuldig te overwegen bijstand van een deskundige in te schakelen.

Hoe werkt een ICT-mediation?

In een ICT-mediation nemen de strijdende partijen het heft in eigen handen en werken zij zelf aan de oplossing van hun conflict. Dat gebeurt onder leiding van een onafhankelijke mediator en co-mediator. De mediators zorgen er voor dat alle belangen in deze eenvoudige procedure goed en efficiënt voor het voetlicht komen en kunnen, indien nodig, bemiddelend optreden. Alleen dan kan voor alle partijen een ‘win-win situatie’ ontstaan. In een ICT-mediation kan in een open sfeer een veelvoud van mogelijke oplossingen of arrangementen worden besproken. Antwoorden op bijvoorbeeld technische, commerciële of juridische knelpunten. De afspraken die partijen in een ICT-mediation maken, kunnen desgewenst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen de mediators een niet-bindend advies over het conflict aan partijen geven.

In welke situatie kunt u een arbitraal kort geding beginnen?

Een conflict over een ICT-kwestie kan zo dringend zijn, dat u meent dat onverwijld een voorlopige voorziening nodig is. In zo’n geval is het wellicht niet verantwoord dat u eerst een gewone procedure bij de overheidsrechter of bij arbiters van de SGOA doorloopt. Een spoedeisend geschil kan zich bijvoorbeeld voordoen als een lopend ICT-project zich op een cruciaal keerpunt bevindt en één der partijen weigert mee te werken. In een snelle arbitraal kort gedingprocedure bij de SGOA kan een voorlopige oplossing voor het probleem worden gevraagd. Nadat in het arbitraal kort geding een uitspraak is gedaan, kan desgewenst over de zaak nog ‘ten principale’ worden geprocedeerd.

Is er verschil tussen bindend advies en arbitrage?

Ja. Arbitrage is een vorm van rechtspraak door particuliere arbiters. Als strijdende partijen er voor kiezen een geschil aan arbiters van de SGOA voor te leggen, dan kunnen zij veelal niet meer bij de overheidsrechter aankloppen. Een arbitrage-procedure leidt tot een arbitraal vonnis. Een arbitraal vonnis heeft vrijwel dezelfde rechtskracht als het vonnis van een gewone overheidsrechter. Het gebruikelijke begrip ‘bindend advies’ is eigenlijk nodeloos verwarrend. Het oordeel van een bindend adviseur is namelijk geen advies, maar een bindende aanvulling op de overeenkomst die tussen de strijdende partijen bestaat. Elke partij moet in principe zijn contractuele verplichtingen nakomen en dus ook de uitspraak die een bindend adviseur doet over een geschil tussen de partijen. Als een partij weigert de uitspraak van de bindend adviseur na te komen, moet de wederpartij alsnog naar de overheidsrechter stappen.

Kan de overheidsrechter een beroep doen op de SGOA?

Ja, als de overheidsrechter zich in een rechtszaak over een ICT-geschil moet buigen, dan kan het nodig zijn dat hij zich door een ICT-deskundige laat voorlichten over de ‘ins en de outs’ van de kwestie. ICT-geschillen zijn immers vaak zeer complex. De rechter zal veelal onvoldoende vertrouwd zijn met ICT om geheel op eigen kompas te kunnen varen. De SGOA beschikt over diverse ICT-deskundigen die, volstrekt onafhankelijk, een objectief en deskundig advies aan de rechter kunnen geven. In overleg met de SGOA kan de juiste deskundige voor het voorgelegde ICT-probleem worden geselecteerd.

Hoe lang duurt een procedure bij de SGOA?

De SGOA streeft steeds naar een snelle afwikkeling van het geschil. De duur van een procedure is uiteraard afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de mate waarin partijen meewerken. De snelheid verschilt dus van zaak tot zaak. De doorlooptijden van de SGOA-procedures zijn onderzocht en blijken gemiddeld korter dan procedures bij de Rechter (klik hier voor het onderzoeksrapport).

Hoeveel kost een procedure bij de SGOA?

De tarieven van de SGOA zijn als volgt opgebouwd: beide partijen die participeren in een zaak, zijn conform het toepasselijke reglement kosten (administratiekosten, honorarium en verschotten) verschuldigd. De administratiekosten zijn afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Bij arbitrage betaalt de eiser administratiekosten bij het aanhangig maken van een zaak; deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het financieel belang. Indien gedaagde in een arbitrage zelf ook een vordering instelt, betaalt deze ook administratiekosten. Ingeval van een mediation betalen beide partijen administratiekosten over het gehele belang. De werkzaamheden van de arbiters, bemiddelaars, bindend adviseurs, deskundigen en de secretaris worden voldaan op basis van het geldende uurtarief. Eventuele andere kosten (bijvoorbeeld locatiekosten van de bijeenkomst) dienen ook te worden vergoed. De SGOA kan in zijn uitspraken een beslissing nemen over een passende verdeling van de gerechtelijke kosten over de partijen.

Dekt mijn verzekeringspolis de kosten van de SGOA?

Verzekeraars blijken soms bereid de kosten van een procedure bij de SGOA te dekken. Polissen voor de verzekering van beroepsaansprakelijkheid van ICT-leveranciers voorzien soms uitdrukkelijk in dekking van deze kosten. Maar ook als uw polis daarover niet zo duidelijk is, verdient het aanbeveling om toch met uw verzekeraar of assurantie-tussenpersoon contact op te nemen. Omdat een minitrial-procedure bij de SGOA kan voorkomen dat het conflict tussen partijen escaleert en de schade in het geschil toeneemt, is het veelal ook in het belang van de verzekeraar een minitrial te beginnen. In zo’n geval ligt het voor de hand dat de verzekeraar de kosten daarvan draagt. Om teleurstellingen te voorkomen, moet u contact opnemen nog voordat u de eerste stappen naar de SGOA zet.

Moet ik lid zijn van de SGOA om een geschil voor te leggen?

Neen. De SGOA is een stichting en zij heeft geen leden of deelnemers. U hoeft dus niet bij de SGOA te zijn aangesloten om gebruik te kunnen maken van de geschillenbeslechting van de SGOA. Ieder persoon en elk bedrijf of organisatie kan zich tot de SGOA wenden. U hoeft dus ook niet bij een brancheorganisatie te zijn aangesloten om uw geschil aan de SGOA voor te leggen.

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen