IT Deskundigenbericht

Wanneer een ICT Deskundige inschakelen?

Een Deskundigenbericht is een rapport van een deskundige (meestal een ICT-specialist) dat antwoord geeft op de vragen van rechter(s) of arbiter(s) of partijen rechtstreeks. In het laatste geval willen partijen eerst samen een beeld krijgen van hoe hun conflict door een externe deskundige wordt beoordeeld alvorens gerechtelijke stappen te gaan ondernemen.

Er is een verschil tussen een partijdeskundige en een door beide partijen (of door de rechtbank of arbiters) benoemde onafhankelijke deskundige. Een advocaat weet altijd wel een deskundige te vinden die de standpunten van zijn cliënt kan onderbouwen, ofwel een zogenoemde partijdeskundige. Daardoor wordt een rechter vaak geconfronteerd met twee partijdeskundigen, die het grondig met elkaar oneens kunnen zijn. In zo’n geval benoemt de rechter steevast een ‘eigen’ deskundige.

De SGOA kent geen procedures voor het inschakelen van partijdeskundigen en voert uitsluitend deskundigenberichten uit in opdracht van beide partijen of van de gewone rechter dan wel van arbiters. Indien partijen gezamenlijk opdracht geven tot het maken van een Deskundigenbericht, dan worden de feiten die boven water gebracht worden in het deskundigenbericht (eindrapport) gebruikt als basismateriaal voor het vinden van een gezamenlijk oplossing.

Indicaties voor een onafhankelijk deskundigenbericht

  • Behoefte aan ‘fact finding’ bij rechters, arbiters of beide partijen
  • Onafhankelijke beeldvorming van de problematiek.
  • Vooruitlopend op een schikking.
  • Vooruitlopend op een eventueel te voeren procedure (gewone rechtspraak of arbitrage).
  • Partijen hebben geen of onvoldoende kennis (meer) van hun eigen geschil.

Contra-indicaties voor een onafhankelijk deskundigenbericht

  • Wanneer een directe beslissing door een derde gewenst is.
  • Problemen met een gering financieel belang.