Conflict management

Soorten Conflict Management

Onder de noemer Conflict Management worden in deze blog een aantal instrumenten onderscheiden die kunnen worden ingezet naarmate het geschil verder is geëscaleerd. Een kenmerk van deze escalatieladder is dat partijen steeds minder controle krijgen over de oplossing van de conflict uitkomst, naarmate zij hoger op die ladder stijgen. Een tweede kenmerk is dat bovendien de kosten die verbonden zijn aan de oplossing progressief toenemen. Hoe langer een geschil blijft doorzeuren, hoe groter de schade wordt en hoe moeilijker het is om het probleem door middel van onderlinge overeenstemming op te lossen.
Indien we de instrumenten die de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) partijen kan aanbieden sorteren in de volgorde van deze escalatieladder, dan komen we tot de onderstaande opstelling
Om te voorkomen dat er een dispuut ontstaat, kan de SGOA partijen terzijde staan met:

  • Conflictpreventie, waaronder begrepen:
    • Advies bij onderhandelingen
    • Procesbegeleiding bij implementaties e.d.
    • Monitoring bij uitvoering van vaststellingsovereenkomsten

Indien het geschil wel tot ontwikkeling is gekomen, kan een volgende stap gemaakt worden in het SGOA dienstenassortiment, namelijk:

In een volgende fase kan de SGOA partijen helpen door het aanbieden van

  • Conflictbemiddeling, waaronder begrepen:

Als de escalatie zover gevorderd is dat partijen niet meer in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen, dan rest alleen nog de

Tenslotte staat natuurlijk ook altijd nog de weg open naar Overheidsrechtspraak. De hier genoemde instrumenten zullen in het vervolg van dit document achtereenvolgens worden behandeld. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar overige documentatie die beschikbaar is op deze website. Voor de reglementen wordt verwezen naar de website van de SGOA (www.sgoa.eu).