Redenen

Redenen voor Arbitrage

Voor het oplossen van een conflict via arbitrage kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, zoals vertrouwelijk, snelheid en deskundigheid.

Vertrouwelijkheid

Arbitrage geschiedt in strikte vertrouwelijkheid. Anders dan bij de overheidsrechter zijn de zittingen van een arbitraal college niet openbaar. Alleen de partijen krijgen een kopie van het arbitrale vonnis. In de zaken die aan de SGOA worden voorgelegd staan er vaak grote belangen op het spel. Gewoonlijk kunnen partijen zich niet permitteren dat informatie over het geschil publiekelijk bekend wordt. Het arbitragereglement van de stichting waarborgt het confidentiële karakter van de procesgang.

Snelheid

Een arbitrage verloopt gemiddeld sneller dan de normale rechtspraak. Zonder afbreuk te doen aan een zorgvuldige procesgang wordt ervoor gezorgd dat partijen zich stipt houden aan de termijnen om hun stukken in te dienen. Volstrekt anders dan bij de gewone overheidsrechter wordt aan advocaten slechts bij uitzondering uitstel verleend op de geldende termijnen. Daardoor is het niet goed mogelijk om de procedure eindeloos te rekken door een partij die daar belang bij zou hebben.

Deskundigheid

Naast de vertrouwelijkheid en de snelheid van de procedure (in vergelijking met behandeling door de overheidsrechter) is het vooral de deskundigheid van de arbiters die partijen doet kiezen voor ICT arbitrage door de SGOA.

De praktijkkennis van en de ervaring met ICT-projecten en -contracten van de arbiters zijn vaak noodzakelijk om tot een goed oordeel te komen in de dikwijls complexe ICT conflicten. Zaken die aan de orde komen, betreffen bijvoorbeeld de uitleg van ICT overeenkomsten (volgens Nederlands of buitenlands recht), vaak met betrekking tot het niet of niet tijdig nakomen van afspraken. In veel gevallen is niet duidelijk of de gevraagde functionaliteit wel is

Door wisseling van personeel (opeenvolgende projectmanagers van de leverancier of verschuivingen met onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling bij de afnemer) ontstaat een mistige situatie, waardoor een project uit de hand loopt, ingebrekestellingen volgen en de overeenkomst wordt ontbonden. Soms is dit te voorbarig en zouden de grote nadelige gevolgen daarvan voorkomen kunnen worden door goede communicatie, door ICT Conflictpreventie of ICT Mediation. Daarnaast worden er vaak vragen gesteld over intellectuele eigendomsrechten, privacyaspecten, deugdelijkheid van software specificaties, meerwerk, beëindiging van duurovereenkomsten, aansprakelijkheid van deskundigen, deugdelijkheid van verstrekte adviezen, standaarden met betrekking tot escrow, beveiliging en mededingingsrecht.  

Overigens worden niet alleen conflicten tussen leveranciers en opdrachtgevers aan de arbiters van de SGOA voorgelegd. Ook wordt de stichting ingeschakeld voor de beslechting van geschillen tussen producenten van software en hun dealers. Vaak gaat het hier om een verschil van interpretatie van marketingverplichtingen die voortvloeien uit het afgesloten distributiecontract. Inzicht in de marktverhoudingen en de complexe technische aspecten van het product spelen dan een grote rol bij het oplossen of het beslechten van het geschil.

Kortom, er is een keur aan problemen die meer of minder zijn geëscaleerd en in ieder geval tijd en aandacht vergen van de betrokkenen en mede daardoor vaak  kostbaar zijn als ze onderwerp van een geschil worden.