Conflict management

Conflicten tussen: Werkgever – werknemer

Arbeidsmediation is bij uitstek geschikt om conflicten in arbeidsverhoudingen op te lossen. Onder arbeidsmediation wordt verstaan een methode om met behulp van een deskundige mediator een klimaat te scheppen waarbinnen een arbeidsgeschil tussen partijen door henzelf kan worden opgelost. De Stichting Geschillenoplossing Automatisering heeft een gespecialiseerde ICT-Arbeidskamer.

Tot de conflicten waarin de ICT-Arbeidskamer van de SGOA door middel van Arbeidsmediation een bemiddelende rol kan uitvoeren, behoren onder meer:

  • individuele arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer;
  • ‘horizontale’ geschillen tussen werknemers onderling of bedrijfsonderdelen onderling;
  • geschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad of andere voor de werknemers vertegenwoordigende organen.

Case: Beëindiging dienstverband

Na een dienstverband van 5 jaar waarin de medewerkster zich helaas veelvuldig ziek moest melden, besluit haar werkgever (een Nederlands ICT bedrijf) om het dienstverband te beëindigen. Dit ingegeven door de gedachte dat men onvoldoende vertrouwen heeft in de continuïteit van aanwezigheid.  Vooruitlopend op het ontslag heeft de werkgever de medewerkster vrijgesteld van werk. Medewerkster protesteert hier tegen en geeft aan zich fysiek veel beter te voelen, ondanks haar zwangerschap en wil graag haar functie terug, mits in een veilige omgeving. Sedert 5 maanden wordt er gecorrespondeerd tussen partijen en hun raadslieden. Zij komen niet tot een vergelijk. Vervolgens wordt besloten een ICT Arbeidsmediationtraject op te starten. Tijdens de mediation vertellen beide partijen over hun beweegredenen. Feiten en emoties wisselen elkaar af. Beide partijen blijven bij hun standpunt. Onder procesbesturing van de mediators wordt er naar de reële mogelijkheden om tot een vergelijk te komen gezocht. Verschillende scenario’s passeren de revue. Mogelijkheden en onmogelijkheden worden afgewogen, voors en tegens besproken. Uiteindelijk vinden beide partijen elkaar: ontslag met een voor medewerkster goede regeling, qua ingangsdatum ontslag, werkvrijstelling en financiële vergoeding.