Het belang van privacybescherming

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Heemstede. De SGOA hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij hebben met aandacht deze privacyverklaring voor u opgesteld en daarbij hebben we rekening gehouden met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de bescherming van persoonsgegevens stelt. Ook aan de AVG gerelateerde wetgeving, zoals de Uitvoeringswet AVG, hebben we daarbij betrokken.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de SGOA Websites – www.sgoa.eu en www.sgoa.org – (hierna: SGOA Websites) en geeft u als gebruiker inzicht in de gegevens die de SGOA in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden. De SGOA vindt het van belang dat voor u duidelijk is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u een SGOA Website bezoekt en daarop eventuele contactformulieren invult, ongeacht de reden waarom u de website van SGOA bezoekt, bijvoorbeeld als (potentiële) partij bij één van de door SGOA ondersteunde procedures, adviseur of als onderzoeker.

Ook de verwerking van persoonsgegevens door de SGOA buiten het kader van de SGOA Websites geschiedt met inachtneming van de AVG en daaraan gerelateerde wetgeving na. Deze privacyverklaring is daar echter niet voor bedoeld, maar uiteraard kunt u met ons contact opnemen en dan zullen wij u daarover uitgebreid informeren.

Wie zijn wij?

De SGOA is een stichting naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41155781. De SGOA is statutair gevestigd te Den Haag en houdt kantoor aan de Herenweg 115 te 2105 MG Heemstede

De SGOA is een geschilleninstantie die gericht is op het beslechten, oplossen en voorkomen van hoofdzakelijk ICT-geschillen, onder meer door middel van arbitrage, ICT-mediation, bindend advies, niet-bindend advies, ICT-conflictpreventie, Rapid Conflict Resolution en het uitbrengen van deskundigenberichten. Voor geschillen op het gebied van Privacy en Security beschikt SGOA over een gespecialiseerde Privacy- en Securitykamer. De SGOA verzorgt met regelmaat bijeenkomsten voor met name de bij haar aangesloten associates, andere geïnteresseerden en bureaumedewerkers.

U kunt de SGOA bereiken op

mobiel: 31-(0)6 22681367

email: info@sgoa.eu

SGOA als verwerkingsverantwoordelijke

De SGOA is voor de toepassing van de AVG verwerkingsverantwoordelijke. De SGOA beslist – binnen de grenzen van de wet, haar statuten en de waar van toepassing geldende reglementen van de SGOA – over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Omdat de SGOA verwerkingsverantwoordelijke is, hanteert zij in haar omgang met persoonsgegevens de navolgende beginselen van privacybescherming:

 • het beginsel van een rechtmatige, zorgvuldige en transparante verwerking
 • het beginsel van doelbinding
 • het beginsel van dataminimalisatie
 • het beginsel van juistheid van persoonsgegevens
 • het beginsel van opslagbeperking (bewaartermijnen)
 • het beginsel van een passende technische en organisatorische security
 • het beginsel van ‘accountability’.

Doeleinden van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de SGOA Websites verzamelt de SGOA informatie over de door u bij het bezoek aan de SGOA Websites gebruikte randapparatuur (PC, tablet, telefoon e.d.) en uw browserinstellingen. Deze informatie kan bevatten: uw browser type, de duur van uw bezoek en de door u bezochte pagina’s van onze websites.

Wij gebruiken deze gegevens om de SGOA Websites te beheren en om de door u gevraagde services te leveren, om uw gebruik en de kwaliteit van de SGOA Websites te optimaliseren en om statistieken betreffende het gebruik van de SGOA Websites bij te houden.

Tevens kunnen wij de over u verzamelde informatie gebruiken met het doel misbruik van de SGOA Websites op te sporen en tegen te gaan.

Indien u uw contactgegevens op de SGOA Websites invoert teneinde onze nieuwsbrief SGOA Signaal te ontvangen, verwerkt de SGOA deze persoonsgegevens uitsluitend voor het toesturen van SGOA Signaal totdat u aangeeft SGOA Signaal niet meer te willen ontvangen.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar de SGOA verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en de gegevens daarin verwerken om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

Open Line verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u deel te kunnen laten nemen aan een bijeenkomst van de SGOA
 • Om u te informeren over wijzigingen van de diensten van de SGOA
 • Om u te informeren over wijzigingen binnen de organisatie van de SGOA
 • Om eigen marketing- en/of research-activiteiten uit te voeren
 • Om uw vragen te beantwoorden of om u uit te nodigen voor een gesprek

Hieronder een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens bedrijf/werkgever
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • IP-adres en locatie, type browser, besturingssysteem of doorverwijzende website.
 • Interessegebieden
 • Gegevens betreffende het downloaden van documenten e.d.
 • Andere persoonsgegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.

Wij dragen er voor zorg dat de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet verder strekt dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens

De SGOA verzamelt door middel van de SGOA Websites en de eventuele contactformulieren geen bijzondere persoonsgegevens van u, zoals gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of uw lidmaatschap van een vakbond blijkt. Evenmin verwerkt de SGOA via de SGOA Websites en/of contactformulieren uw genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op uw unieke identificatie, of gegevens over uw gezondheid of uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Jongeren onder de 16 jaar

De SGOA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De SGOA kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is.

De SGOA raadt de wettelijk vertegenwoordigers van jongeren onder de 16 jaar aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de door de AVG vereiste toestemming.

Als u vermoedt dat de SGOA zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een jongere onder de 16 jaar, neem dan contact met ons. De SGOA zal in dat geval deze informatie verwijderen.

Links met andere websites

De SGOA Websites kunnen links bevatten naar websites van anderen dan de SGOA. Wij raden u aan de privacy verklaringen van deze andere websites door te nemen om inzicht te verwerven in hoe deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. De SGOA is niet verantwoordelijk voor de informatie die door deze derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van de website(s) van deze derden.

Social media

De SGOA staat toe dat u onderdelen van de SGOA Websites met anderen deelt via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Daarvoor heeft u van de SGOA geen nadere toestemming nodig. De SGOA gaat er wel vanuit dat u daarbij de privacy van derden respecteert.

Beveiliging

De AVG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft dus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en andere ongelukken tegen te gaan. In dat kader heeft de SGOA een gereputeerd hostingbedrijf voor de hosting van de SGOA Websites geselecteerd, dat waarborgen voor de security biedt in de met dat bedrijf afgesloten verwerkerscontract. Tevens voert de SGOA een beleid om zorgvuldig met onverhoopte datalekken om te gaan. Als er aanwijzingen zijn van een datalek of misbruik, neem dan contact met ons op.

Tot de securitymaatregelen van de SGOA behoren interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen en bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren. De SGOA beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers die deze gegevens nodig hebben met het oog op de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. De werknemers van de SGOA en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke rechten heeft u onder de AVG?

De AVG noemt u betrokkene wanneer persoonsgegevens over u verwerkt worden. Gaat het daarbij om persoonsgegevens die via de SGOA Websites en/of een contactformulier worden verwerkt, dan kunt u contact met de SGOA opnemen om de rechten die u als betrokkene hebt uit te oefenen.

De AVG geeft u onder meer een recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van het gebruik door de SGOA van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen hebt u ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Als de SGOA uw toestemming heeft gevraagd om persoonsgegevens van u te gebruiken, dan bent u te allen tijde gerechtigd deze toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

U hebt een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of het anderszins uitoefenen van uw rechten sturen naar bovengenoemd emailadres van de SGOA. Om er zeker van te zijn dat het desbetreffende verzoek ook daadwerkelijke door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservice-nummer (BSN) zwart te maken, zulks ter bescherming van uw privacy.

De SGOA zal binnen de door de AVG genoemde termijnen op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

De SGOA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verwerkers

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht en uitsluitend ten behoeve van de SGOA, sluit de SGOA een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze verwerkersovereenkomst waarborgt dat de verwerking aan de eisen van de AVG voldoet. De SGOA verlangt dat deze partijen ermee instemmen persoonsgegevens uitsluitend te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met het privacy-beleid van de SGOA en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging. De SGOA blijft echter altijd aanspreekbaar en verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De hiervoor genoemde bedrijven zijn gevestigd in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Aan wie verstrekt de SGOA persoonsgegevens?

SGOA deelt uw persoonsgegevens die via de SGOA Websites of contactformulieren zijn verkregen niet met derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, op basis van uw toestemming, wegens een gerechtvaardigd belang van de SGOA of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een rechterlijke last of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

Tot de partijen aan wie persoonsgegevens aan derden verstrekt kunnen worden behoren:

 • Marketingbureaus
 • Opleidings- en trainingsinstanties

Cookies, loggegevens en gebruikerscommunicatie

Wanneer u de SGOA Websites bezoekt, verzamelen en gebruiken wij informatie middels één of meer cookies (of vergelijkbare technologieën) teneinde de dienstverlening zoals overeengekomen te kunnen leveren. Deze cookies zijn noodzakelijk om de gevraagde diensten te leveren. Dit zijn zogenaamde functionele cookies. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van niet-functionele cookies mits u daarvoor uw toestemming hebt gegeven via de SGOA Websites.

Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Wanneer u de SGOA Websites opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens).

De SGOA heeft uw toestemming nodig alvorens gebruik te kunnen maken van niet-functionele cookies (dit zijn de cookies die niet noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te leveren). Toestemming kan gegeven worden door middel van het aanklikken van “ik accepteer” op de daarvoor bestemde cookie-mededeling. Als u kiest om het gebruik van de cookies niet te accepteren en/of naderhand uit te schakelen, kan dit leiden tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de SGOA Websites.

Wij maken gebruik van Google Analytics teneinde het gebruik van onze SGOA Websites te analyseren en in kaart te brengen. Deze cookies geven ons informatie over het gebruik en de navigatie op onze SGOA Websites. Deze informatie helpt ons om onze Websites te beheren en te verbeteren qua lay-out, opzet en gebruikersgemak. De informatie die met behulp van deze cookies wordt gegenereerd wordt door Google gebruikt om de door ons gevraagde statistieken te leveren. In dit kader wordt de informatie die met de Google Analytic cookies wordt gegenereerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers onder beheer van Google.

Vragen en klachtbehandeling

De SGOA heet uw commentaar betreffende deze privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat de SGOA niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan de SGOA.

Wijzigingen Privacyverklaring

Privacywetgeving is voortdurend in ontwikkeling. Als de SGOA in de toekomst een grote wijziging aanbrengt in deze Privacy Policy die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons heeft gegeven, dan zal de SGOA proberen – binnen de grenzen van het redelijkerwijs mogelijke – u hierover te informeren.