Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De tweede SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Tarieven

Tarieven

De tarieven van de SGOA zijn als volgt opgebouwd: beide partijen die participeren in een zaak, zijn conform het toepasselijke reglement kosten (administratiekosten, honorarium en verschotten) verschuldigd (een enkele uitzondering is van toepassing, zie het arbitragereglement).

De administratiekosten zijn afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Bij arbitrage betaalt de eiser administratiekosten bij het aanhangig maken van een zaak; deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het financieel belang. Indien gedaagde in een arbitrage zelf ook een vordering instelt, betaalt deze ook administratiekosten. Ingeval van een mediation betalen beide partijen administratiekosten over het gehele belang. Het honorarium van de juristen en/of IT deskundigen die de zaak behandelen, wordt op uurbasis betaald. De door hen naar verwachting te besteden tijd wordt bij wijze van voorschot in rekening gebracht. De werkelijk bestede tijd wordt doorbelast. Regelmatig is er na afloop van de zaak een saldo over dat dan wordt teruggestort aan partijen conform (schikkings-)vonnis of vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld. 

Op alle diensten van de SGOA is BTW van toepassing. Zaken kunnen eerst starten na betaling van de verschuldigde administratiekosten en voorschotnota. Kosten van de eigen advocaat of andere deskundige(n) worden door ieder van de betrokken partijen zelf gedragen, tenzij anders tussen hen is overeengekomen dan wel dat daarover in een vonnis anders is beslist. Lees meer over de kosten in de reglementen.

Richtlijnen voor tariefbepaling met ingang van 1 januari 2016

Het uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en de richtlijnen voor het berekenen van dit uurtarief zijn als volgt:

Zaken met een belang Uurtarief*
Van 50.000 euro of minder 210 euro
Tussen 50.001 - 200.000 euro 220 euro
Tussen de 200.001 - 500.000 euro 250 euro
Van 500.001 - 5.000.000 euro 275 euro
Van 5.000.001 - 30.000.000 euro 300 euro
Van 30.000.001 - 50.000.000 euro 325 euro
Meer dan 50.000.000 euro 350 euro

In zaken waarbij wordt gekozen voor één arbiter of één mediator in afwijking van het arbitragereglement c.q. mediationreglement bedraagt het uurtarief 250 euro. Het uurtarief van de secretaris bedraagt in geval van arbitrage 100 euro.

*Deze tarieven zijn richtlijnen en aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarief administratiekosten bij arbitrage

Het tarief voor de in rekening te brengen administratiekosten is afhankelijk van het belang van de zaak en is te berekenen met onderstaande tabel.

Belang
Van tot en met
Basistarief (a) (b) plus over het meerdere
€ 0 € 10.000 € 800  
€ 10.001 € 50.000 € 1.000 1,00%
€ 50.001 € 1.000.000 € 1.400 0,60%
€ 1.000.001 € 2.500.000 € 7.100 0,40%
€ 2.500.001 € 5.000.000 € 13.100 0,05%
€ 5.000.001 € 7.500.000 € 14.350 0,03%
€ >7.500.000   € 15.100  

Indien er sprake is van een onbepaald belang bedragen de administratiekosten 3.000 euro.

Nadere toelichting op de tabel:
De administratiekosten zijn afhankelijk van de omvang en bedragen minimaal € 800 bij een belang van maximaal € 10.000. Het maximum bedraagt € 15.100 en wordt bereikt bij een belang van € 7.500.000. Het bedrag is overigens als volgt te berekenen:
Bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het meerdere boven het minimum in de betreffende categorie.

Tarief administratiekosten bij mediation

Belang
Van tot en met
Basistarief (a) (b) plus over het meerdere
€ 0 € 10.000 € 1.000  
€ 10.001 € 50.000 € 1.250 1,25%
€ 50.001 € 1.000.000 € 1.750 0,75%
€ 1.000.001 € 2.500.000 € 8.875 0,50%
€ 2.500.001 € 5.000.000 € 16.375 0,06%
€ 5.000.001 € 7.500.000 € 17.938 0,04%
€ >7.500.000   € 18.875  

Indien er sprake is van een onbepaald belang bedragen de administratiekosten 1.875 euro per partij.

Nadere toelichting op de tabel:
De administratiekosten zijn afhankelijk van de omvang en bedragen minimaal € 1000 bij een belang van maximaal € 10.000. Het maximum bedraagt € 18.875 en wordt bereikt bij een belang van € 7.500.000. Het bedrag is overigens als volgt te berekenen: Bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het meerdere boven het minimum in de betreffende categorie.

Verschotten

Aan partijen wordt tevens een voorschot verschotten in rekening gebracht ter dekking van zittingskosten, waaronder huur locatie, reis- en verblijf- en eventuele deponeringskosten. Er vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijk bestede bedragen.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Voor de overige diensten van de SGOA verwijs ik u graag naar de aanhangsels zoals gepubliceerd hieronder.

Downloads

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het arbitragereglement 2015) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het ICT-Mediation Reglement 2015) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het aanhangsel tarieven bij het bindend advies reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel van de overige reglementen) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het ICT conflictpreventie reglementen) downloaden?