Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De derde SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Arbitrage

Arbitrage

Arbitrage is een wettelijke erkende en gewaarborgde vorm van rechtspraak waarbij particuliere scheidslieden (arbiters) tot een vonnis komen volgens een formele rechtsgang met alle stukken die daarbij horen. Partijen kunnen overeenkomen dat zij hun conflicten aan arbitrage zullen onderwerpen. Zij verbinden zich dan om de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters, die ter zake een voor partijen bindende beslissing geven.

Een arbitraal vonnis heeft in beginsel dezelfde rechtskracht als een ‘gewoon’ vonnis. Nadat de arbiters het vonnis hebben geschreven en ondertekend, kan dit worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank. Als het arbitrale vonnis onverhoopt niet vrijwillig wordt nagekomen, kan men aan de Voorzieningenrechter verlof tot tenuitvoerlegging vragen. Zo'n verlof wordt alleen geweigerd als het arbitrale vonnis kennelijk in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Na het verkregen verlof kan een partij een deurwaarder inschakelen, die bijvoorbeeld beslag kan leggen bij de andere partij om zo de uitvoering van het vonnis af te dwingen. Arbitrage is een internationaal erkende vorm van conflict oplossing. Vele landen in de wereld hebben het verdrag van de Verenigde Naties "on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards“ ondertekend.

Het grote voordeel van arbitrages ten opzichte van overheidsrechtspraak is dat arbiters gespecialiseerd zijn; ingeval van de SGOA in problemen die specifiek zijn voor de ICT branche. Arbitragecolleges zijn daarom multidisciplinair; bij de SGOA worden ze samengesteld uit top juristen met veel ervaring in het procesrecht en ICT conflicten enerzijds en vooraanstaande ICT deskundigen met langjarige ervaring in de informatietechnologie anderzijds.

De SGOA staat bekend om de snelheid waarmee arbitrages kunnen worden uitgevoerd. De stichting houdt korte termijnen aan, maximaal 3 tot 4 weken. De zittingen van het door betrokken partijen gekozen arbitrage-college kunnen op elk gewenst moment in binnen- en buitenland plaatsvinden. Bij spoedeisende zaken kan een arbitrage binnen enkele dagen worden gehouden. Dat geldt ook voor geschillen waarin een tijdelijke voorziening moet worden getroffen. Dit komt nogal eens voor in ICT-projecten, die gewoon moeten worden voortgezet, maar waarin een dergelijke voorziening gewenst is. Deze zaken worden meestal middels kort geding arbitrage behandeld. Een arbitrage in kort geding komt overeen met een gewone arbitrage, zij het dat de procedure zich in enkele dagen kan voltrekken.

Indicaties voor arbitrage

 • Partijen streven naar nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst.
 • Partijen streven naar een redelijke schadevergoeding.
 • Partijen zijn redelijk in staat hun stellingen met bewijzen te staven (overeenkomsten, correspondentie, ingebrekestellingen en dergelijke).
 • Partijen hebben behoefte aan een executoriale titel (vonnis).
 • Behandeling van het geschil vereist (technische) kennis van de branche en van de handelsgebruiken.
 • Partijen hebben geen tijd of geduld voor een bodemprocedure bij de rechtbank.
 • Partijen kunnen hun geschil vertrouwelijk oplossen.

Contra-indicaties voor arbitrage

 • Partijen willen in hoger beroep kunnen gaan (kan alleen indien vooraf overeengekomen).
 • Partijen willen geen formele procedure.
 • Partijen willen een openbare uitspraak van een rechter (overheidsrechter), bijvoorbeeld in verband met precedentwerking.
 • Onbetwiste geldvorderingen.

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering voorziet daarnaast onder meer in het uitvoeren van arbitrale procedures. In het Arbitragereglement 2022 van de SGOA zijn de spelregels voor het starten en voeren van een arbitrage vastgelegd. Arbitrage kan worden gezien als particuliere rechtspraak. De arbiter(s) van de SGOA leggen hun bindende beslissingen vast in een of meer arbitrale vonnissen. Om u te faciliteren in het aanhangig maken van een arbitrale procedure, treft u hieronder een model voor een inleidend verzoekschrift aan.

Naast de gewone arbitrale procedure voorziet de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in de mogelijkheid van een zogeheten arbitraal kort geding. Een arbitraal kort geding is een kort durende procedure die er op gericht is om in betrekkelijk korte tijd een uitspraak te krijgen over een spoedeisende kwestie waarover snel beslist moet worden. U kunt overwegen een voorlopige voorziening in een arbitraal kort geding te vragen, als u de behandeling in een gewone arbitrale procedure niet kunt afwachten. Om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag treft u hieronder een eenvoudig model aan.

Downloads

DOWNLOAD

Model inleidend verzoekschrift voor arbitrale procedure

DOWNLOAD

Model inleidend verzoekschrift voor arbitraal kort geding