Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

SGOA Signaal 2020 week 17

SGOA Signaal 2020 week 17

Geachte lezer,

In deze editie van onze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het volgende:

Hanneke Slager neemt afscheid als voorzitter

Na ruim 18 jaar neemt Hanneke Slager afscheid van de SGOA. Op 12 maart 2020 is ze afgetreden als statutair voorzitter van het bestuur. Hanneke vervulde die rol 10 jaar: begin 2009 trad zij in de voetsporen van voorzitter prof. mr. Hans Franken. Met haar enthousiasme, deskundigheid en doorzettingsvermogen heeft Hanneke de SGOA forse stappen verder gebracht.

Krachtige gemeenschap

Als bestuurslid en als voorzitter heeft Hanneke veel betekend voor de professionalisering, de internationalisering en de community-vorming van de stichting. Onder haar leiding kwam bijvoorbeeld de SGOA Academy van de grond: het halfjaarlijkse event voor professionals op het raakvlak van IT en Recht. Er is een krachtige gemeenschap van geïnteresseerde juristen, mediators en IT-deskundigen rondom de SGOA gegroeid. En de communicatie met de associates is, onder meer door de introductie van intervisie en kwaliteitshandboeken, verstevigd.

Nieuwe werkwijze

Hanneke heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor een nieuwe werkwijze. De lijst van associates is flink uitgebreid en de associates zijn – veel meer dan in de begintijd – ook ambassadeurs van de SGOA. Het bestuur heeft onder haar leiding een meer faciliterende functie gekregen. Waardoor er best practices voor arbitrage en mediation zijn ontwikkeld. De lijstprocedure bij de selectie van arbiters is goeddeels vervangen door een systeem waarin de partijen meer invloed hebben op de keuze voor de arbiters. Het bureau van de SGOA zit niet langer in huis bij een bestuurslid, maar heeft een eigen kantoor. En Hanneke heeft deze nieuwsbrief, SGOA Signaal, in het leven geroepen.

Rapid Conflict Resolution

Tijdens haar voorzitterschap heeft Hanneke innovatieve stappen gezet als het gaat om de dienstverlening van de SGOA. Zo werden onder meer ICT-conflictpreventie en een supersnelle procedure van ICT-mediation, Rapid Conflict Resolution, geïntroduceerd.
Onder leiding van Hanneke is het bureau in Heemstede verder geprofessionaliseerd: de SGOA kan nu rekenen op een vlekkeloos werkend bureau.
Hanneke heeft zich ook ingezet voor meer internationalisatie. In Zwitserland, een belangrijk arbitrageland als het om de behandeling van ICT-geschillen gaat, hebben we nu een zusterorganisatie.

Chris Barbiers nieuwe voorzitter

De SGOA is anno 2020 in alle opzichten solide en gezond. Het bestuur is verheugd dat Hanneke met al haar kennis en ervaring als arbiter aan de SGOA verbonden blijft. Met het vertrek van Hanneke treedt mr. Joost Linnemann toe als nieuw bestuurslid, naast Peter van Schelven. Chris Barbiers neemt de rol van voorzitter op zich.

Hanneke, namens het bestuur en alle medewerkers van het bureau, enorm veel dank voor je warme betrokkenheid en onvergetelijke inzet van de afgelopen jaren.

Joost Linnemann nieuw bestuurslid

Mr. Joost Linnemann is toegetreden tot het bestuur van de SGOA. Joost is een vertrouwd gezicht. Hij is al jaren betrokken bij het reilen en zeilen van de SGOA. En zijn expertise op het raakvlak van ICT en recht is enorm. Sinds juli 2018 is Joost actief als CEO van het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy van der Laan, dat een grote reputatie heeft op het terrein van digitale innovatie. Voor die tijd was Joost advocaat bij Kennedy van der Laan en zodoende betrokken bij complexe en spraakmakende zaken. Joost was 12 jaar lang een van de twee hoofddocenten van de specialisatieopleiding Informaticarecht van de Grotius Academie. Hij was geruime tijd voorzitter van de specialisatievereniging VIRA (Vereniging Informaticarecht Advocaten). En heeft op dit nog enkele andere nevenfuncties, zoals zijn lidmaatschap van de vooraanstaande ICC Commission on the Digital Economy.

Oog voor innovatie

Joost Linnemann is al meer dan 8 jaar arbiter bij de SGOA. Tot 2018 was hij hoofdredacteur van SGOA Signaal: daarna gaf hij dat stokje aan Polo van der Putt. Joost is positief en gedreven, een man met oog voor innovatieve kansen en maatschappelijke ontwikkelingen op digitaal gebied. Daarom zal hij vanuit het bestuur een bijdrage gaan leveren aan vernieuwingen op het gebied van ICT-geschiloplossing. Typerend voor Joost is de menselijke maat. Dat maakt werken met Joost extra prettig. In het volgende nummer van SGOA Signaal een uitgebreid interview met Joost.

 

De SGOA blijft gewoon open

Ook in deze tijd, waarin de meesten van ons thuiswerken, is de SGOA gewoon open. Dat betekent onder meer dat ingezette procedures doorlopen, dat van toepassing zijnde termijnen geldig blijven en dat u nog steeds aanvragen kunt doen voor nieuwe arbitrages, arbitrale kort gedingen, ICT-mediation, bindende adviezen, Rapid Conflict Resolution, ICT-conflictpreventie en deskundigenberichten.

Omdat we werken volgens de richtlijnen van de rijksoverheid, organiseren we zittingen en besprekingen met mediators zoveel mogelijk telefonisch of online.

U leest er hier meer over.

18 juni SGOA Academy online: het raakvlak van security en privacy

Op 18 juni a.s. verzorgt de SGOA in samenwerking met deLex Media weer een nieuwe SGOA Academy. De komende sessie wordt opgezet als webinar, met als thema: het raakvlak van security en privacy.

Christian Prickaerts (FOX-IT, arbiter bij de SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) en Peter van Schelven (bestuurslid en arbiter bij SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) geven ieder een presentatie van 45 minuten.

Programma

1. Privacyaspecten bij security-monitoring - Christian Prickaerts

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van security-dienstverleners als FOX-IT is het monitoren van informatieverkeer, netwerken en end-points. Met de rapportages van de monitoring worden de veiligheid en kwetsbaarheden van een (deel van een) IT-infrastructuur in beeld gebracht. Bij de uitvoering van deze diensten komen security-analisten regelmatig in aanraking met gegevens – zoals persoonsgegevens - van anderen. In zijn praktijkgerichte presentatie laat Christian aan de hand van voorbeelden zien hoe het werk van een security-analist de omgang met persoonsgegevens raakt.

 
 

2. Security in rechtspraak en enkele Europese boetebesluiten - Peter van Schelven

Peter start met een korte toelichting op de plaats en functie van de Privacy- & Security Kamer van de SGOA. Daarna bespreekt hij de lessen die we kunnen trekken uit enkele rechterlijke uitspraken over informatiebeveiliging. Omdat enkele toezichthouders op het gebied van privacy in de diverse lidstaten van de Europese Unie zich inmiddels in boetebesluiten over informatiebeveiliging hebben uitgesproken, gaat Peter ook in op een selectie van die besluiten.

Datum: 18 juni 2020
Tijd: 16.00 - 17.45 uur. Tussen de presentaties zit een kwartier pauze.
Kosten: € 150,00 (excl. btw)
Accreditatie: 2 opleidingspunten

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op onze website of door een mail te sturen naar info@sgoa.eu.

Noteer alvast: 5 november 2020

Never change a winning team. Daarom verzorgen Reinout Rinzema en Christiaan Alberdingk Thijm op 5 november 2020 opnieuw een SGOA Academy. Het onderwerp wordt IT-jurisprudentie en schadevergoeding bij AVG-schendingen.

Zet u de datum alvast in uw agenda?

Nieuw: SGOA handboek mediation

Mediation wordt steeds populairder. De afgelopen jaren hebben we dan ook een groeiende stroom van IT-mediationzaken geadministreerd. Ook het aantal SGOA-associates dat als mediator optreedt, is toegenomen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen nam het bestuur in 2018 het initiatief tot een handboek met best practices: een leidraad voor alle SGOA-mediators. Voorzitter Chris Barbiers, zakelijk mediator Wolter Wefers Bettink en, namens het bureau, Heleen van Beugen hebben het handboek onlangs afgerond.

SGOA mediation-stijl

In het handboek beschrijven we de praktijk van het mediationproces vanuit de optiek van de mediator én het bureau. Er is aandacht voor de aanvang van de mediation, het onderhouden van contact met partijen, de rol- en taakverdeling tussen de mediators en het bureau, de intakegesprekken en het gebruik van een vragenlijst, de toezending van stukken, de mediationovereenkomst, de gang van zaken tijdens de mediationbijeenkomst en de administratieve en financiële afwikkeling. Ook aan bod komen het competentieprofiel van de SGOA-mediator en de SGOA-mediationstijl. En natuurlijk staan er voorbeelden van documenten in die bij de mediation nodig zijn.

Speciaal voor mediators

Met een eenduidige en uniforme werkwijze professionaliseren we de mediationpraktijk nog verder. In het handboek staan praktische tips voor een efficiënte samenwerking. Het is een intern document, bedoeld voor SGOA-mediators en het bureau. Daarom publiceren we het handboek niet. Om ervoor te zorgen dat mediationprocessen zoveel mogelijk langs dezelfde lijnen lopen krijgen benoemde mediators in elke nieuwe SGOA mediation-zaak het handboek uitgereikt. Ook nieuwe SGOA-mediators krijgen het handboek, omdat het inzicht geeft in de kwaliteitseisen en de specifieke kenmerken van een SGOA IT-mediation.

Uw suggesties zijn welkom

Zelfs best practices kunnen natuurlijk altijd beter. Daarom maken we een nieuwe editie zodra de praktijk daar aanleiding toe geeft. Hebt u suggesties voor verbeteringen? Het bestuur en het bureau van de SGOA ontvangen uw ervaringen en input graag.

Wolter Wefers Bettink is associate van de SGOA en werkzaam bij Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies

Nieuwe ICT-branchevoorwaarden wijzen SGOA aan als geschilleninstantie

De ontwikkelingen in het privacyrecht vroegen om geactualiseerde voorwaarden. Daarom heeft NLdigital, de opvolger van brancheorganisatie Nederland ICT, nieuwe algemene voorwaarden gelanceerd. In deze nieuwe voorwaarden is de SGOA aangewezen als geschilleninstantie. Daarmee zet de NLdigital de lijn voort uit eerdere versies van de branchevoorwaarden. We zetten de belangrijkste elementen voor u onder elkaar.

ICT-mediation in verplichte vorm

Als leverancier en klant een geschil hebben over de uitvoering van hun ICT-contract en er onderling niet uitkomen, kunnen zij - volgens de voorwaarden - hun geschil aan mediators van de SGOA voorleggen. Het ICT-mediationreglement van de SGOA is dan van toepassing. ICT-mediation is niet verplicht. Maar de nieuwe branchevoorwaarden geven extra sturing aan mediation als wijze van geschilbeslechting door expliciet voor te schrijven dat de strijdende partijen verplicht zijn actief te participeren in die gevallen waarin een der partijen inmiddels een mediation is gestart. Leverancier en klant moeten in dat geval tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen bijwonen om zo de mediation een kans te geven. SGOA-mediators kunnen dan, als dat nodig is, het belang en de constructieve mogelijkheden van ICT-mediation aan de betrokken partijen voorhouden: een belangrijke eerste stap richting een minnelijke oplossing.

Arbitraal kort geding en beslaglegging

De keuze voor het volgen van een ICT-mediation mag niet tot gevolg hebben dat een van de partijen in een slechtere positie terechtkomt. En soms is een snelle juridische beslissing nodig. Daarom zeggen de voorwaarden van NLdigital dat een partij die dat nodig vindt een (arbitraal) kort geding kan starten. Om in een spoedprocedure een beslissing in de vorm van een vonnis te krijgen. Ook bepalen de voorwaarden dat een partij desgewenst conservatoire rechtsmaatregelen kan nemen, zoals een conservatoir beslag.

Arbitrage en small-claims exceptie

Een derde element van de voorwaarden van NLdigital is de keuze voor arbitrage bij de SGOA. Een partij heeft het recht om voor een geschil met zijn wederpartij een arbitrage bij de SGOA aan te vragen. Voor de arbitrale procedure geldt het Arbitragereglement van de SGOA. Dat voorziet niet alleen in een normale arbitrale procedure, maar ook in een arbitraal kort-gedingprocedure. De keuze voor een arbitraal kort geding hoeft niet apart te worden overeengekomen.
De nieuwe voorwaarden voorzien, net als de voorloper in de algemene voorwaarden van Nederland ICT, ook in een zogeheten small-claims exceptie. Als partijen een geschil hebben dat ook aan de kantonrechter kan worden voorgelegd, kunnen partijen overeenkomen die weg te volgen. De kantonrechter behandelt onder meer geschillen met een financieel belang tot € 25.000,-. Voorwaarde voor die insteek is dat die afspraken gemaakt zijn voordat de zaak ter arbitrage aanhangig is gemaakt.

Privacy & Security Kamer: de vraag aan Friederike van der Jagt

Bij welke privacygeschillen is mediation als wijze van geschilbehandeling volgens jou nuttig?

Onlangs berichtte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat er in 2019 maar liefst 79% meer klachten bij de toezichthouder zijn ingediend. De toezichthouder gaf daarbij aan dat de meeste klachten - door capaciteitsgebrek - pas na 6 maanden in behandeling kunnen worden genomen. De daadwerkelijke afwikkeling laat dan nóg langer op zich wachten. Over het algemeen gaan deze klachten over problemen bij de uitoefening van privacyrechten, zoals het (in de ogen van de betrokkene) niet adequaat reageren op een inzageverzoek. Zulke klachten zijn meestal in overleg goed af te handelen, zonder gang naar de AP of de rechter. Want rechtszaken vragen ook om een lange adem. Via mediation lukt het dan vaak om geschillen binnen een paar weken naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

Vreemde ogen dwingen

Voor bedrijven én voor betrokkenen kan er veel kostbare tijd verloren gaan als de afwikkeling van privacyverzoeken escaleert. In de praktijk merken we dat een betrokkene zich niet altijd gehoord voelt, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat hij met een standaardbrief wordt afgescheept. Ook bij geschillen tussen verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken over de uitvoering en uitleg van verwerkersovereenkomsten, biedt mediation uitkomst. Partijen willen vaak toch met elkaar verder en zijn dan gebaat bij een vertrouwelijke procedure, vooral als een geschil gaat over de mate van beveiliging van verwerkte persoonsgegevens. Bij de SGOA komen partijen onder begeleiding van een professionele mediator snel tot de kern van het probleem. Soms blijkt dat dan eigenlijk niet in de privacysfeer te liggen, maar in de wijze waarop partijen met elkaar communiceren. Bij mediation geldt dat vreemde ogen dwingen: door de aanwezigheid van de mediator lukt het partijen beter om in de spiegel te kijken en tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Friederike van de Jagt is advocaat bij Hunter Legal en verbonden aan de Privacy & Security Kamer van de SGOA.

Vonnis van de SGOA

SGOA december 2019, IT 3106

Afnemer houdt zich bezig met de handel in onroerend goed. Leverancier houdt zich onder meer bezig met advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie. Als een ongeautoriseerde derde bij afnemer in het ICT-systeem inbreekt, stelt afnemer de leverancier in gebreke: leverancier zou niet hebben voldaan aan de verplichting het ICT-systeem van afnemer adequaat te beveiligen en heeft er niet voor gezorgd dat de gegevens van afnemer steeds beschikbaar waren. Afnemer ontbindt de overeenkomst, stelt leverancier aansprakelijk en schort de betalingsverplichtingen op in afwachting van erkenning van de schade en betaling van de schadevergoeding door leverancier. Leverancier krijgt het verzoek de inloggegevens van het nieuwe ICT-systeem aan afnemer te overhandigen en mee te werken aan de transitie naar een andere leverancier, zodat de schade van afnemer niet verder oploopt. Leverancier weigert de inloggegevens en medewerking totdat afnemer alle openstaande facturen heeft betaald. Afnemer stelt daarom dat leverancier onrechtmatig handelt door enerzijds te berusten in de gevolgen van de ontbinding en anderzijds te weigeren alle inloggegevens te verschaffen, die afnemer nodig heeft om het beheer van de nieuwe ICT-omgeving door een derde te laten uitvoeren. Het achterhouden van de ontbrekende inloggegevens is volgens afnemer met name onrechtmatig gezien het grote belang voor afnemers bedrijfsvoering, terwijl leverancier geen nadeel lijdt door die gegevens te verstrekken. Tot slot handelt leverancier ook onrechtmatig door de aanvullende voorwaarde dat afnemer de Vrijwaringsovereenkomst ondertekent alvorens leverancier bereid is tot afgifte van inloggegevens over te gaan.

Kentekenparkeren Amsterdam rechtvaardige privacy-inbreuk

HR 10 april 2020, IT 3101; ECLI:NL:HR:2020:639 (Kentekenparkeren)

Sinds 1 juli 2013 hanteert de gemeente Amsterdam een systeem van kentekenparkeren: een parkeerder moet via de parkeerautomaat of mobiele telefoon het kenteken van zijn auto opgeven om parkeerbelasting te kunnen voldoen. Controle vindt plaats met gebruik van scanauto’s. De daarmee verkregen gegevens worden in versleutelde vorm bewaard. Is de parkeerbelasting niet voldaan, dan wordt de versleuteling ongedaan gemaakt en vraagt de heffingsambtenaar bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) de persoonsgegevens van de kentekenhouder op, waarna een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden opgelegd. In deze zaak stelde de belanghebbende dat het kentekenparkeersysteem onder meer in strijd is met artikel 8 EVRM. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat er geen sprake is van een inbreuk op het privéleven. Als dit wel het geval zou zijn, dan was sprake van een rechtvaardiging als bedoeld in artikel 8, lid 2, EVRM, omdat de verplichting tot het opgeven van het kenteken bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van het economisch welzijn van het land. Tegen deze beslissing ging belanghebbende in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is, anders dan het gerechtshof, van oordeel dat bij het kentekenparkeersysteem in Amsterdam sprake is van een inmenging door de gemeente in het recht van belanghebbende op respect voor zijn privéleven. Bij dit systeem van kentekenparkeren gaat het namelijk om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens. Maar in dit geval is de inmenging gerechtvaardigd, omdat de eis van het opgeven van het kenteken is te lezen in de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam in combinatie met de Gemeentewet.

Ook bestuursrechtelijke weg voor schadevergoeding bij schending AVG

Raad van State 1 april 2020, IT 3098; ECLI:NL:RVS:2020:899 (Schadevergoeding bij schending AVG bij bestuursrechter)

In deze uitspraak (en meer uitgebreid in drie andere uitspraken van 1 april 2020) gaat de Afdeling in op de mogelijkheden om bij de bestuursrechter vergoeding van schade te vragen, als iemand stelt dat een bestuursorgaan in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG persoonsgegevens heeft verwerkt. De jurisprudentie van de Afdeling bood voor de inwerkingtreding van de AVG en de Uitvoeringswet minder mogelijkheden, wat met zich meebracht dat de burger was aangewezen op de weg naar de burgerlijke rechter. Die weg blijft openstaan, maar nu kan in een groter aantal gevallen ook de bestuursrechter worden benaderd voor verzoeken om schadevergoeding tot een bedrag van € 25.000,-.

Verpanding software vereist wilsovereenstemming en bepaalbaarheid

HR 3 april 2020, IT 3097; ECLI:NL:HR:2020:590 (ING tegen Curator)

Het gaat in deze zaak om sprongcassatie tegen een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 september 2018, waarin de rechtbank oordeelde dat ING geen geldig pandrecht had op de door CompLions ontwikkelde software. ING stelde dat het auteursrecht op de software ook een goed is dat tot het vermogen van de pandgever behoort en dus onder het pandrecht valt. De curator stelde dat het pandrecht niet tot stand was gekomen, omdat de omschrijving in de pandakte onvoldoende bepaald/bepaalbaar was. De rechtbank stelde dat de omschrijving van het pandrecht niet voldeed aan de vereiste bepaalbaarheid nu de categorie “goederen” te algemeen is. In de pandakte was opgenomen dat het pandrecht is gevestigd op “alle huidige en toekomstige bedrijfsactiva”. Onder deze bedrijfsactiva vallen zoals omschreven in de pandakte alle tot het bedrijf van de pandgever behorende goederen. De Hoge Raad casseert, omdat een onjuiste maatstaf is aangelegd. De vraag of is voldaan aan het bepaaldheidsvereiste van art. 3:84 lid 2 BW jo. art. 3:98 BW, moet worden beantwoord door te onderzoeken of de pandakte zodanige gegevens bevat dat aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat het auteursrecht tot de verpande goederen behoort. Daartoe is niet vereist dat bestaan en omvang van het auteursrecht uit de administratie kan worden afgeleid, of op de balans is vermeld. Het vonnis wordt vernietigd, de zaak gaat terug naar de rechtbank.

NLdigital lanceert nieuwe standaard algemene voorwaarden

IT 3093

NLdigital, de brancheorganisatie van Nederlandse IT-bedrijven, heeft nieuwe algemene voorwaarden voor ICT-bedrijven. Deze voorwaarden vervangen de veelgebruikte voorwaarden uit 2014. De algemene voorwaarden volgen de laatste wet- en regelgeving en helpen leveranciers om afspraken te maken met hun klanten. De voorwaarden zijn geschreven in het voordeel van de leverancier, en vormen daarmee een tegenhanger van onder meer de Arbit-voorwaarden en Gibit-voorwaarden, die zijn geschreven in het voordeel van de (overheids)afnemer.

Updates Autoriteit Persoonsgegevens over corona: inzage medisch dossier mag alleen met toestemming patiënt

Autoriteit persoonsgegevens IT 3092

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp alleen met toestemming van coronapatiënten het medisch elektronisch dossier bij hun huisarts inzien. Wie nog geen toestemming heeft gegeven, kan dat ter plekke doen. Dat mag ook mondeling. Alleen als een patiënt niet in staat is om toestemming te geven, is inzage zonder toestemming toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit laten weten in een brief aan de minister van Medische Zorg. De minister is bezig met een regeling voor tijdens de coronacrisis. Lees meer op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voorwaarden HvJ EU aan cameratoezicht

EU 11 december 2019, IT 3083, IEFbe 3058; ECLI:EU:C:2019:1064 (Asociatia de Proprietari)

TK, eiser in de zaak, bezit en bewoont een appartement in gebouw M5A. Op verzoek van bepaalde mede-eigenaren van dat gebouw heeft de vereniging van eigenaren tijdens een algemene vergadering op 7 april 2016 besloten om bewakingscamera’s in het gebouw te installeren. Er hangen drie bewakingscamera’s in de gemeenschappelijke ruimten van gebouw M5A. TK heeft zich tegen de installatie van dit videobewakingssysteem verzet, omdat dit een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven zou vormen. De verwijzende rechter verzoekt naar aanleiding hiervan om een prejudiciële beslissing wat betreft de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder e), en artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46/EG en artikelen 8 en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest).

EHRM: privacy ontslagen werknemers niet geschonden

De Grote Kamer van het EHRM 17 oktober 2019, IT 3082, IEFbe 3057(Lopez Ribalda/Spanje)

Een supermarktmanager heeft – omdat hij ze verdacht van diefstal – medewerkers gefilmd met een verborgen camera. De medewerkers bekennen schuld en worden ontslagen. De medewerkers vinden dat hun privacy is geschonden en wenden zich tot het EHRM. In hun eerste arrest van 9 januari 2018 krijgen de ontslagen werknemers gelijk. De Spaanse regering is het niet eens met de beslissing van het EHRM en verzoekt om een verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer. Het eerdere arrest van het EHRM is vernietigd. Op het oordeel dat de privacy van de ontslagen werknemers niet is geschonden, heeft de Grote Kamer onder andere ten grondslag gelegd dat: (i) de video-surveillance slechts op een deel van de winkel zag, (ii) de duur van de surveillance van 10 dagen niet langer was dan noodzakelijk om de diefstal aan het licht te brengen, (iii) de verdenking ging over ernstig wangedrag, en (iv) er gefilmd werd in een openbare ruimte en niet in een toilet of kleedkamer.

Dynamic security in printer niet per definitie ongeoorloofd

Hof Amsterdam 17 december 2019, IT 3080; ECLI:NL:GHAMS:2019:4502 (123inkt.nl tegen HP)

123inkt.nl verkoopt onder meer inktcartridges van het 123inkt-huismerk, waaronder cartridges voor HP-printers: zogenoemde klooncartridges. HP brengt onder meer printers en cartridges op de markt. In de printers van HP is firmware geprogrammeerd die de printer aanstuurt en controles uitvoert van de werking van het apparaat. Onderdeel van de firmware die HP gebruikt is dynamic security, bedoeld om het hacken van HP-chips te bemoeilijken. De vraag die speelt: is het gebruik van dynamic security in printers onrechtmatig jegens de gebruiker van de printer?

SGOA: Leverancier kreeg opzegbrief niet op tijd

SGOA Heemstede september 2019, IT 3079; (Leverancier tegen afnemer)

Bij brief van 25 juni 2013 heeft Leverancier aan Afnemer een orderbevestiging toegezonden, die Afnemer voor akkoord heeft ondertekend, voor het gebruik en onderhoud van het programma B als onderdeel van het IK systeem voor leerlingen. De overeenkomst heeft een looptijd van één kalenderjaar, die na afloop van een kalenderjaar telkens automatisch met een jaar wordt verlengd, tenzij een partij bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 3 maanden (dus vóór 1 oktober van een lopend kalenderjaar) heeft opgezegd. In geschil is of Afnemer op tijd heeft opgezegd. Bij het tussenvonnis is bepaald dat Afnemer bewijs moet leveren voor de stelling dat de leverancier de opzegbrief van 4 september 2017 vóór 1 oktober 2017 heeft ontvangen.

Raoul Waterman: conclusie A-G over netneutraliteit en zero-rating

IT 3072

Op 4 maart 2020 is een conclusie gepubliceerd van Advocaat-Generaal (AG) Sánchez-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) over netneutraliteit en zero-rating. De zaak die aan het HvJ is voorgelegd gaat over twee mobiele telefonieabonnementen van de Hongaarse aanbieder van telecommunicatiediensten Telenor. Beide abonnementen hadden een datalimiet, maar het gebruik van bepaalde applicaties telde niet mee voor het dataverbruik. Dit soort abonnementen worden zero-rated abonnementen genoemd. Voor beide abonnementen was kenmerkend dat na het bereiken van de datalimiet de snelheid van het dataverkeer in grote mate vertraagd werd, behalve voor de zero-rated applicaties. De AG van het HvJ concludeert nu dat dit soort zero-rated abonnementen in strijd is met de Europese regels omtrent netneutraliteit.

Bewijsopdracht gebruik software na bepaalde datum

Rechtbank Gelderland 28 februari 2020, IT 3063, LS&R; ECLI:NL:RBGEL:2020:1345 (Lizard Apps tegen Haerst c.s.)

Lizard Apps is een jong IT-bedrijf en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van software. Haerst houdt zich bezig met videotechnologie en diagnostiek. Lizard Apps sluit met Haerst een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een diagnostische camera voor toepassing in de psychiatrie. In opdracht van Haerst heeft Lizard Apps de software voor de camera ontwikkeld. De zogenoemde Fases 0 en 1 van het project zijn door Lizard Apps uitgevoerd en opgeleverd en de camera wordt ook toegepast in de praktijk. Tijdens Fase 2 zijn problemen ontstaan, waarna Haerst de samenwerking heeft opgezegd.

Opschorting van werkzaamheden door Persistence wordt afgewezen

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 februari 2020, IEF 19048, IT 3053, (Aditum c.s. tegen Persistence)

Aditum houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Aditum wordt al dan niet direct bestuurd door X en Y en hun ondernemingen. Persistence houdt zich bezig met het verlenen van diensten, het geven van adviezen en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van informatietechnologie, met name softwareontwikkeling, en het in- en verkopen van hard- en software. Persistence wordt bestuurd door de onderneming van X. Tussen X en Y is een businessplan opgesteld op basis waarvan zij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten tussen hun ondernemingen. Eind 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, onder meer met betrekking tot de ontwikkelingskosten van de software en de overdracht daarvan door Persistence aan Aditum.

Inzet SyRI in strijd met hoger recht

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 18998, IT 3028; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat)

NJCM c.s. (eiser) is een coalitie van maatschappelijke organisaties en twee natuurlijke personen. Het Systeem Risicoindicatie (SyRI) is een wettelijk instrument dat de overheid gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude op het terrein van de sociale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen, de belasting- en premieheffing en de arbeidswetten. Het gaat volgens de wetgever om technische infrastructuur en de bijbehorende procedures waarmee in een beveiligde omgeving anoniem data kunnen worden gekoppeld en geanalyseerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd.

Besluit integratie XS4ALL binnen KPN is rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 23 december 2019, IT 3022; ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (Integratiebesluit XS4ALL en KPN)

De ondernemingsraad verzoekt intrekking van het besluit dat XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN waarmee het merk XS4ALL ophoudt te bestaan. Daarnaast vraagt de OR een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van KPN en XS4ALL en tijdelijk een nieuwe bestuurder te benoemen. Beide verzoeken worden afgewezen.

Conclusie A-G overeenkomst Facebook Ireland en Facebook Inc.

Conclusie A-G bij HvJ EU 19 december 2019, IT 3001, IEFbe 3109; C-311/18 (Facebook Ireland en Maximilian Schrems)

De AVG bepaalt dat persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan een derde land als dat land een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt. Bij besluit 2010/87/EU heeft de Commissie modelcontractbepalingen vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers die gevestigd zijn in derde landen. Facebook Ireland geeft persoonsgegevens van Facebookgebruikers uit alle Unielanden geheel of gedeeltelijk door aan servers in de Verenigde Staten, waar ze worden verwerkt. Facebook Ireland waarborgt naar eigen zeggen de privacy van deze gegevens in haar overeenkomst met Facebook Inc - sinds 20 november 2015 van toepassing - en beroept zich op besluit 2010/87. Maar Schrems betwist dat de bepalingen in die overeenkomst in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen die zijn vastgesteld in besluit 2010/87 en wendt zich tot de toezichthoudende autoriteit. Deze autoriteit is van oordeel dat Schrems’ verzoek afhangt van de vraag of besluit 2010/87 geldig is en vraagt dit aan het Europese Hof van Justitie.

Airbnb is een informatiedienst en geen vastgoedbedrijf

HvJ EU 19 december 2019, IEF 18925, IT 2993, IEFbe 3017; ECLI:EU:C:2019:1112 (AHTOP tegen Airbnb)

De Franse vereniging voor accommodatie en toerisme klaagt Airbnb aan wegens het verrichten van vastgoedactiviteiten zonder beroepskaart die verplicht is volgens de wet-Hoguet. Airbnb ontkent de activiteiten van een vastgoedmakelaar uit te oefenen. Bovendien stelt Airbnb dat de wet-Hoguet onverenigbaar is met de richtlijn 2000/31, de wet zou niet van toepassing zijn. Het Hof van Justitie gaat mee met de standpunten van Airbnb en stelt dat Airbnb hoofdzakelijk een tool is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er wordt vastgesteld dat Airbnb de prijzen van de aangeboden accommodaties niet bepaalt, en evenmin een selectie maakt van verhuurders of accommodaties die worden aangeboden op de website. Airbnb moet daarom worden gekwalificeerd als “dienst van de informatiemaatschappij” in de zin van richtlijn 2000/31. Verder wordt gesteld dat de wet-Hoguet niet van toepassing is, omdat Frankrijk heeft verzuimd Airbnb Ireland in kennis te stellen van die wet, waardoor er niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, lid 4 van richtlijn 2000/31.

Colofon

Hoofdredactie: Polo van der Putt, Vondst Advocaten
Eindredactie: de nieuwsbrief wordt samengesteld door SGOA in samenwerking met deLex.