Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

SGOA Signaal 2016 week 36

SGOA Signaal 2016 week 36

Geachte lezer,

In deze editie van onze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

6 oktober SGOA Academy

Op 6 oktober organiseert de SGOA in nauwe samenwerking met deLex alweer de vierde SGOA Academy. Sprekers zijn mr. Joost Linnemann en prof. mr. Serge Gijrath.

Tijd: 15.00 – 17.00 uur met aansluitend netwerkborrel.
Waar: Spaces, Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam Zuidas
Kosten: € 250,00 excl. btw.

Opgeven kan hier of via info@sgoa.eu.

Uitreiking SGOA Hans Frankenprijs op 3 november 2016

Op 3 november reikt prof. dr. mr. H. Franken de SGOA Hans Frankenprijs uit. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een hbo/vwo-student met de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht. De winnares van de SGOA Hans Frankenprijs 2016 is Claudia Quelle, met haar scriptie: The data protection impact assessment: What can it contribute to data protection?

Over nut en noodzaak van een goed contract

Door Reinout Rinzema, advocaat/partner bij Ventoux Advocaten en als arbiter verbonden aan de SGOA.

Het opstellen van goede contracten en het formuleren van precieze bepalingen is soms moeilijker dan het lijkt. Slecht geredigeerde contracten brengen de partijen in verwarring als zij het document raadplegen. Wat is er nu precies afgesproken? Ook bij geschillenbeslechting ontstaat extra rompslomp. Naast de kern van de materie ontstaat discussie over bijzaken. Die bijzaken kunnen dan grote gevolgen hebben. Soms leidt het zelfs tot af- of toewijzing van claims op puur formele gronden. Aan arbitrageclausules moet in het bijzonder aandacht worden besteed, omdat het recht op toegang tot de overheidsrechter een grondrecht is (artikel 17 Grondwet).

 

Waarom een contract

Contract is een ander woord voor overeenkomst. Op enkele uitzonderingen na is het helemaal niet nodig om een contract op schrift te stellen. Als partijen het eens zijn en blijven vult de Nederlandse wetgeving alle witte plekken in. Toch is dat niet de praktijk. Zeker niet in de IT-sector. De schriftelijke overeenkomst heeft daar een duidelijke functie. Denk aan het invullen van de precieze verwachtingen die partijen van elkaar mogen hebben bij een IT-Project. Of aan het nauwkeurig omschrijven van licenties die leveranciers verstrekken. Of aan de voorwaarden voor vrijgave van broncodes op basis van een escrowcontract. Juist in die gevallen waarin de praktijk niet zo evident is, heeft een contract grote waarde. Bij de koop van een woonhuis hoort ook zonder schriftelijk contract een dak. Maar kun je die conclusie ook trekken voor sourcecodes bij een onduidelijk softwareontwikkelingscontract?

Midnight clauses

Hold the champagne, zeggen de Engelsen. Daarmee wordt bedoeld dat de druk om aan de slag te gaan of onderhandelingen af te ronden er vaak toe leidt dat de afspraken later onduidelijk zijn. De laatste contractuele bepalingen worden afgeraffeld omdat men moe is. Of wilt toasten. Maar op zo’n moment ontstaan wat juristen midnight clauses noemen: bij het teruglezen van het contract is onduidelijk wat er bedoeld wordt of blijkt de tekst tegenstrijdige elementen te bevatten.

Artikel 1020

De keuze voor arbitrage is de afspraak tussen partijen om hun geschil niet aan de burgerlijke rechter voor te leggen, maar via arbitrage te beslechten. Artikel 1020 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift of door elektronische gegevens. De keuze kan dus niet mondeling worden gemaakt, maar moet rechtsgeldig zijn vastgelegd. Dit kan trouwens ook via een nadere keuze, zelfs als het geschil al is ontstaan. Is die keuze geldig, dan verklaart de burgerlijke rechter zich onbevoegd.

Met een korte klap

Als partijen rechtsgeldig voor arbitrage kiezen, kunnen zij de arbitrage in beginsel op maat inrichten. Wordt er één of worden er drie arbiters benoemd? Hoeveel documenten kunnen er worden ingediend? In welke taal wordt de procedure gevoerd, enzovoorts. Een arbitraal beding dat niet duidelijk is over die keuzes is misschien wel een midnight clause. Hebben partijen eenmaal ruzie, dan worden dit soort nadere afspraken niet eenvoudig meer gemaakt, terwijl de gewone rechter onbevoegd is. Om die reden hebben veel arbitrage-instituten, waaronder SGOA, reglementen opgesteld die het arbitrageproces beschrijven. Als de contractspartijen naar een instituut en een reglement verwijzen, hebben zij met een korte klap alles geregeld. Veel instituten bieden standaard clausules aan, die partijen kosteloos kunnen overnemen in hun contracten.

Modelcontract, een goede start

Voor iedereen die een contract moet schrijven, is het verstandig te starten met het juiste voorbeeld of model. Beginnen met het contract uit een andere kwestie of deal, gevolgd door een zoek-en-vervang-exercitie, is vaak een slechte start. Achteraf blijkt het project toch net iets anders, en gaat het gebruikte startpunt uit van andere gedachten of criteria. Ook op het internet zijn verschillende goede voorbeelden beschikbaar of te koop. Denk aan de overheidsinkoopvoorwaarden Arbit die zomaar te downloaden zijn. Of aan de voorwaarden van Nederland ICT, die leden gratis kunnen gebruiken en buitenstaanders voor € 85 kunnen bestellen. Daarnaast bestaan modellenbundels, zoals de ICT Modelcontracten van uitgever deLex of de Modellen voor de Rechtspraktijk van Kluwer. Door gebruik van een modelcontract is het werk niet gedaan. Nog steeds moeten precieze afspraken worden gemaakt, maar in ieder geval is de start dan goed.

Arbitrale bedingen

Partijen kunnen altijd besluiten een arbitraal beding in hun contract op te nemen. Maar dergelijke bedingen zijn ook in modelcontracten te vinden. De Nederland ICT Voorwaarden gaan er zelfs van uit dat partijen voor arbitrage kiezen en wel via SGOA. Ook de ICT Modelcontracten van deLex bieden voorbeelden van arbitrale bedingen aan, die partijen wel zelf in een concreet model moeten opnemen en die een keuze voor SGOA mogelijk maken. De ICT modellen in Kluwers Modellen voor de Rechtspraktijk bieden in ieder model twee opties aan: keuze voor de burgerlijke rechter of keuze voor arbitrage via SGOA.

Beter goed gejat

De uitdrukking ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ mogen we hier niet gebruiken. Maar de boodschap van die uitdrukking wel: bedenk niet zelf iets als er goede voorbeelden zijn. Wie wil nu dat na een lange procedure de rechter of arbiter zich onbevoegd verklaart? Met een goed voorbeeld of model wordt de kwaliteit van een contract veel beter. En als het gaat om arbitrage voorkomt gebruik van een correct beding dat bij een eventueel geschil veel tijd en aandacht uitgaan naar bijzaken.

Privacy en de IT-leverancier

Door Silvia van Schaik, advocaat bij Backer & McKenzie en Wouter Seinen, advocaat/partner bij Backer & McKenzie en als arbiter verbonden aan de SGOA.

 

Als een IT-leverancier een systeem aan haar klanten aanbiedt, dat systeem host en/of onderhoudt, is de kans groot dat hij zich verplichtingen op het gebied van privacy op zijn hals haalt zonder dat hij zich dat realiseert. En die verplichtingen worden de komende jaren alleen nog maar urgenter.

 

Momenteel geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp regelt de bescherming van persoonsgegevens, waaronder kortgezegd alle gegevens vallen die zijn te herleiden tot een natuurlijke persoon. Ook zakelijke contactgegevens vallen hier bijvoorbeeld onder.

Op de server of toegang

Een IT-leverancier kan in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens voor de klant op zijn servers opslaan, doorsturen, of bijvoorbeeld toegang hebben tot de gegevens als er onderhoud wordt verricht. De IT-leverancier valt dan onder het bereik van de Wbp. Maar de verplichtingen uit de Wbp richten zich meestal primair tot de klant van de IT-leverancier. Daaruit zou je kunnen afleiden dat de IT-leverancier dus geen (of maar heel beperkt) rekening hoeft te houden met de Wbp. Maar dat is onjuist.

Overeenkomst

Zo bevatten overeenkomsten vaak bepalingen waarin de IT-leverancier garandeert dat hij aan bepaalde wetgeving zal voldoen. Soms wordt zelfs een bewerkersovereenkomst aangegaan waarin de verplichtingen van de leverancier uitgebreid worden beschreven. Als hij vervolgens niet aan dergelijke verplichtingen voldoet (of ze nu uitgebreid of kort zijn opgeschreven), levert dat wanprestatie op.

De IT-leverancier als deskundige

Daarnaast lijkt het steeds meer bij de rol van de IT-leverancier als deskundige te horen dat hij ook verstand heeft van de vereisten die gelden op basis van privacywetgeving. Het is immers de IT-leverancier die weet hoe (bijvoorbeeld) zijn beveiliging in elkaar zit en welke risico's er zouden kunnen zijn. Aan de andere kant is het de klant die weet (of zou moeten weten) welke persoonsgegevens hij gebruikt en hoe gevoelig die zijn. Partijen zouden daarom met elkaar in overleg moeten treden en de verwachtingen - over en weer - moeten uitspreken en vastleggen. Doen ze dat niet dat bestaat er een risico voor de leverancier dat hij (door zijn klant of door betrokkenen) aansprakelijk wordt gehouden als er iets misgaat. Daarvan zal vooral sprake zijn wanneer het bij zijn rol hoorde om de klant op de risico's te wijzen en hij dit naliet. De maatstaf van RBC/Brinkers en opvolgende jurisprudentie kan hier mogelijk worden toegepast. Het risico zal groter zijn wanneer een leverancier bijvoorbeeld maatwerk ontwikkelt voor een klant en daarbij adviseert over de verschillende mogelijkheden. Maar ook wanneer een leverancier een standaard oplossing aanbiedt voor (bijvoorbeeld) het opslaan en analyseren van data, zou hij rekening moeten houden met privacywetgeving en zijn klanten een compliant oplossing moeten aanbieden. Vooral leveranciers die adverteren met hun kennis van IT-security en/of de beveiliging van hun producten, zullen vatbaar zijn voor het verwijt dat zij hadden moeten waarschuwen of adviseren.

€ 820.000 boete

Ons is geen relevante jurisprudentie over dit onderwerp bekend. Het zal echter waarschijnlijk niet lang duren voordat er een geschil tussen een IT-leverancier en een klant ontstaat waarbij het niet voldoen aan de Wbp een concreet geschilpunt is. Dit onder meer door de toegenomen aandacht voor het onderwerp, het steeds vaker bekend worden van datalekken, maar ook doordat de boetebevoegdheid van de toezichthouder sinds dit jaar aanzienlijk verhoogd is (van € 4.500 naar € 820.000). Wij kunnen ons goed voorstellen dat een klant die een boete krijgt omdat zijn IT-leverancier niet voldoet aan de Wbp gaat proberen dit op zijn leverancier te verhalen.

Meer risico in de toekomst

In de toekomst nemen de risico's voor IT-leveranciers alleen maar toe. De Wbp vormt de Nederlandse implementatie van de Europese Privacyrichtlijn. Deze richtlijn wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en een andere richtlijn, maar die laten wij buiten beschouwing). Daardoor zal de Wbp, zoals wij die nu kennen, per 25 mei 2018 komen te vervallen.

Meer zelfstandige verplichtingen

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan veel meer zelfstandige verplichtingen voor dienstverleners die namens een klant persoonsgegevens verwerken. Zo krijgt een dergelijke leverancier bijvoorbeeld zelfstandig de plicht om ervoor te zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen en moet hij in bepaalde gevallen een functionaris gegevensbescherming aanwijzen. Dat betekent dus dat hij een aanzienlijk risico neemt als hij niet goed met zijn klant bespreekt welke persoonsgegevens de klant eigenlijk met zijn product gaat verwerken. Op overtreding van de AVG staan forse boetes (max. € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde omzet). De boetes kunnen uitdrukkelijk ook worden opgelegd aan een leverancier die 'slechts' de bewerker is van de persoonsgegevens van zijn klant.

Ook eigen compliance van belang

De verhoogde risico's en de grotere aandacht voor dit onderwerp maken dat leveranciers en klanten meer rekening moeten gaan houden met dit onderwerp. We merken ook dat IT-leveranciers, zoals iedere onderneming, zelf ook rechtstreeks onder de privacywetgeving vallen, waar het gaat om de persoonsgegevens die zij in het kader van hun eigen bedrijfsvoering gebruiken. Ieder bedrijf verwerkt namelijk gegevens van werknemers, zzp’ers en van (contactpersonen bij) klanten, prospects en leveranciers. Hoewel dit niet snel tot een IT-geschil zal leiden, betekent dit wel dat ook IT-bedrijven die geen grote groepen (online) consumentendata gebruiken een bezoek kunnen krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de meeste leveranciers moet daarom ook in eigen huis de compliance met privacywetgeving op een hoger plan worden getild.

SGOA Academy, een echte aanrader

Door Leo de Rooij, Managing partner bij eSeCor B.V.

Waar ik het las, weet ik niet eens meer, de aankondiging van een bijeenkomst van de SGOA Academy met als onderwerp privacy en security. Ik kende de stichting SGOA die zich richt op mediation en conflictbemiddeling, maar de SGOA Academy?

Hooggespannen verwachtingen

Mijn bedrijf, eSeCor bv, biedt oplossingen voor de bescherming van informatie en een veilige uitwisseling daarvan. Wetgeving speelt hierbij een belangrijke rol: mijn interesse was gewekt. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar op grond van de achtergrond van de sprekers waren mijn verwachtingen hooggespannen. Daaraan is zeker voldaan.

Nieuwe inzichten

De combinatie van deze sprekers resulteerde in een evenwichtige sessie waaraan ik nieuwe inzichten heb overgehouden. Mr. Friederike van der Jagt was goed in staat de wet- en regelgeving helder, begrijpelijk en met zinvolle duidingen over te brengen. Het relativerende verhaal van Arno van Veen over wetgeving en de praktijk, zorgde voor goed evenwicht. Het was een boeiende, leerzame en interactieve middag.

Netwerken

Tijdens de aansluitende borrel was er voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Een echte aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in wet- en regelgeving rond privacy en security.

Schadevergoeding van 1,5 miljoen

Hof 's-Hertogenbosch 9 augustus 2016, IT 2111(Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen Alert)

Na het mislukken van een ICT-project wees de rechtbank eerder de vorderingen af en oordeelde dat er geen ongedaanmakingsverbintenissen zijn ontstaan. Alert werd niet gehouden tot (aanvullende) vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade [IT 1257; en tussenarrest IT 1704]. Maar het hof vernietigt het vonnis, en verklaart voor recht dat de raamovereenkomst is ontbonden. Alert moet de ongedaanmakingsverbintenissen nakomen en schadevergoeding van 1,5 miljoen euro betalen.

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

(GIBIT), IT 2110

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015 is als onderdeel van de Digitale Agenda 2020 besloten om ICT inkoopvoorwaarden op te stellen die door alle gemeenten kunnen worden gebruikt. Passende ICT-inkoopvoorwaarden zijn voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid en het opdrachtgeverschap te professionaliseren. Lees meer op: IT 2110

Bewijsopdracht: Metaalunievoorwaarden konden worden gedownload

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2016, IT 2104 (Dibalex tegen Delta Shelving)

Algemene voorwaarden. Internationale aanneming en handelskoop. Toepasselijkheid algemene voorwaarden (Metaalunievoorwaarden). Weens Koopverdrag (CISG). “Opinion No. 13 Inclusion of Standard Terms under the CISG” van de CISG Advisory Council. Bewijsopdracht aan de gebruiker van de Metaalunievoorwaarden dat voorafgaande aan en ten tijde van de contractsluiting de Metaalunievoorwaarden konden worden ingezien en gedownload op haar website. Art. 6:247 lid 2 BW.

Ingehuurde IT-specialist Drechtsteden heeft mededingingsregels niet nageleefd

Rechtbank Rotterdam 8 juni 2016, IT 2092 (Drechtsteden tegen IT-specialist)

Drechtsteden, een openbaar samenwerkingsverband van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht, huurt een IT-specialist in. Drechtsteden schrijft daarna een aanbestedingsprocedure uit voor de aanschaf van nieuwe servers. De IT-specialist heeft in deze aanbestedingsprocedure een adviserende rol. Hij beveelt Drechtsteden de servers aan van fabrikant Nutanix en stelt voor een proof of concept te houden om na te gaan of deze servers binnen de specifieke omvang van Drechtsteden goed functioneren. De IT-specialist stelt voor om deze proof of concept te laten houden door Benelux Soft, een van de drie Nutanix-resellers in Nederland. Door uitsluitend Benelux Soft te benaderen voor het houden van een proof of concept en niet ook (een van) de andere twee Nederlandse Nutanix-resellers, zonder dat daar een afdoende verklaring voor is, heeft de IT-specialist in strijd gehandeld met (het door hem in acht te nemen zorgvuldigheidsbeginsel dat voortvloeit uit) de mededingingsregels die horen bij een aanbestedingsprocedure. Het vermoeden bestaat dat dit onrechtmatig handelen van de IT-specialist tot schade heeft geleid voor Drechtsteden. De IT-specialist is bij tussenvonnis van 11 maart 2015 (ECLI:NL:RBROT:201:1798) toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen dit bewijsvermoeden. Zijn bewijs wordt in het eindvonnis beoordeeld.

Tussenvonnis: meewerken aan contractueel overeengekomen goedkeuringsprocedure voor software

Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2016, IT 2089 (Centric tegen Gemeente Amersfoort)

Opdrachtgever (gemeente) heeft niet meegewerkt aan contractueel overeengekomen goedkeuringsprocedure voor software. De rechtbank toetst of er sprake is van dermate ernstige gebreken dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat opdrachtnemer zich beroept op die contactuele verplichting van de gemeente.

Stelselmatige en verwijtbare nalatigheid in onderzoek foutmeldingen zet exoneratiebeding opzij

Rechtbank Overijssel 9 maart 2016, IT 2085 (Gerechtsdeurwaarderskantoor tegen Tweco)

Een gerechtsdeurwaarderskantoor heeft voor aanzienlijke bedragen computerapparatuur bij Tweco gekocht. Maar bij het back-uppen gaat iets mies. Equinix, waar back-up data worden opgeslagen, mailt Tweco wekelijks, maar de foutmeldingen worden niet onderzocht: dat is een zo stelselmatige en verwijtbare nalatigheid, dat dit grove schuld oplevert. Tweco is aansprakelijk voor de schade, behoudens contractuele exoneratie. Een beroep op haar exoneratiebeding kan niet slagen. Tweco moet de schade die is ontstaan door het ontbreken van een back-up van 15 maart 2015 tot 16 april 2015 vergoeden.

Begroting van schadevergoeding na ontbinding bitcoin-koopovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016, ITenRecht 2083

Eiser vordert schadevergoeding anders dan in geld, namelijk 1760 bitcoins die gedaagde in 2012 nagelaten heeft naar de bitcoinrekening van eiser te sturen. Eiser heeft de koopovereenkomst in 2012 ontbonden. Tussen het moment van aankoop en het moment van ontbinding is de bitcoin circa 1 euro in waarde gestegen. De rechtbank heeft in eerste aanleg een schadevergoeding van 1 euro per niet geleverde bitcoin toegewezen en de gedaagde bevolen de aankoopprijs van de 1760 bitcoins te retourneren. Het hof ziet geen aanleiding om de vordering toe te wijzen: de gedaagde zou dan een verplichting nakomen die door de ontbinding door eiser is komen te vervallen. Het hof oordeelt bovendien dat het niet voor de hand ligt om schadevergoeding anders dan in geld toe te wijzen op grond van artikel 6:125 lid 1 BW nu de koopprijs van de bitcoins (en de ongedaanmakingsverplichting) uitgedrukt was in euro's. Het hof wijst al het gevorderde af.

Conclusie AG over tweedehands licentie computerprogramma op niet-originele cd-rom

Conclusie AG HvJ EU 1 juni 2016, IT 2079

Verzoekers Aleksandrs Ranks en Jurijs Vasiļevičs worden vervolgd wegens illegale verkoop van auteursrechtelijk beschermd materiaal en illegaal en bewust gebruikmaken van andermans merk. De advocaat van de verdachten heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht een prejudiciële vraag voor te leggen over de uitlegging van artikel 4, lid 2, en artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 2009/24/EG betreffende rechtsbescherming van computerprogramma’s. Conclusie AG: Artikel 4, onder a) en c), en artikel 5, leden 1 en 2 (...) moeten aldus worden uitgelegd dat de exclusieve reproductie- en distributierechten van de rechthebbende worden geschonden wanneer een gebruiker zonder toestemming van de rechthebbende een kopie van een computerprogramma maakt op een andere dan de originele materiële drager en wanneer die kopie vervolgens wordt verkocht, zelfs als:
- de originele materiële drager beschadigd is geraakt, en
- de verkoper van die kopie alle andere kopieën die hij in zijn bezit heeft, onbruikbaar maakt. (...)

Complexiteit onderschat, geen tekortkoming IT-leverancier

Vzr. Rechtbank Overijssel 12 mei 2016, IT 2059 (ENO zorgverzekeraar tegen VCD)

Contractenrecht. Partijen hebben een mantelovereenkomst Cloudias voor levering IT-platform met bijbehorende diensten. Gedaagde is niet toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen door zich niet te houden aan de overeengekomen (fatale) termijnen voor de oplevering van verschillende fasen en onderdelen van een IT-platform. Het project dat partijen zijn aangegaan met als doel de livegang van het platform per 1 januari 2016 is, gelet op de complexiteit en omvang van de benodigde functionaliteit, door beide partijen enorm onderschat c.q. niet goed aangevlogen. VCD maakt voldoende aannemelijk dat en waarom oplevering van het IT-platform op basis van de herziene mijlpalenplanning medio 2016 niet haalbaar is, dat dit ook geldt voor een opleverdatum van 1 mei 2017 en voorts dat VCD dit – overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.5 van de Overeenkomst – terstond aan Eno heeft meegedeeld. Van VCD wordt niet het onmogelijke gevergd om voor 1 mei 2017 te leveren.

Schadevergoeding voor verlies van kans om derde contractant te worden

Gerecht EU 27 april 2016, IT 2050 (European Dynamics tegen EUIPO)

Overheidsopdrachten voor diensten. Aanbestedingsprocedure. Diensten inzake softwareontwikkeling en -onderhoud. Afwijzing van de offerte van een inschrijver. Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure. Uitsluitingsgronden. Belangenconflict. Gelijke behandeling. Zorgvuldigheidsplicht. Gunningscriteria. Kennelijk onjuiste beoordeling. Motiveringsplicht. Niet-contractuele aansprakelijkheid. Verlies van een kans. Het besluit tot afwijzing van de offerte wordt nietig verklaard. EUIPO moet de schade vergoeden die eiser heeft geleden door het verlies van een kans om minstens als derde contractant de raamovereenkomst toegewezen te krijgen.

IE-rechten vloggerssoftware aan werkgever overgedragen?

Rechtbank Amsterdam 6 april 2016, IT 2034 (Zoom.in tegen Illuminata Media)

(Werkgevers)auteursrecht. Software. Zoom.in verleent diensten aan videomakers-vloggers die hun eigen filmpjes (content) online zetten via de website YouTube. Zij vordert inzage in computers en software van door (ex-)werknemer opgezet bedrijf. Of gedaagde blijkens zijn arbeidsovereenkomst in beginsel zijn ie-rechten bij voorbaat aan Zoom.in heeft overgedragen, als ontwerper van software kan worden aangemerkt en welke software dat dan zou betreffen, kan zonder nader onderzoek naar de feiten niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. De grondslag van de vordering is onvoldoende duidelijk.

Niet aansprakelijk voor schade bij De Politie na hack

Rechtbank Midden-Nederland 30 maart 2016, IT 2031 (De Politie tegen Motiv)

Contractenrecht. Schade na hack. Tokens. Cryptobeveiliging. Overeenkomst tussen Politie en RSA voor de afname van een digitaal beveiligingsproduct. Raamovereenkomst met Motiv. De Politie stelt dat na de digitale inbraak bij RSA de beveiligingstokens - geleverd door Motiv - niet voldeden aan wat zij daarvan mocht verwachten, namelijk gedurende drie of vier jaar zeer sterke cryptografische bescherming. De Politie vordert een verklaring voor recht dat Motiv toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Raamovereenkomst en een schadevergoeding van €1.166.235,85. De rechtbank oordeelt dat de RSA-software niet onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst valt en verwerpt de vorderingen.

Agion niet toerekenbaar tekortgeschoten

Rechtbank Noord-Nederland 9 maart 2016, IT 2021 (Agion tegen Almedo)

Almedo is een hardwarespecialist. Agion installeert bij Almedo nieuwe bedrijfssoftware van SAP voor de website. Door softwareproblemen heeft Almedo de facturen onbetaald gelaten. Agion vordert dat Almedo de facturen alsnog betaalt, Almedo vordert dat Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en dat ze op goede gronden de overkomst hebben ontbonden. Het is niet voldoende dat het systeem problemen ondervond en niet aansloot bij de onduidelijke wensen van Almedo om te kunnen concluderen dat Agion tot schadevergoeding aan Almedo gehouden is. Almedo heeft onvoldoende gemotiveerd waarom Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenissen. De vordering tot betaling van de hoofdsom wordt toegewezen, de tekortkoming in nakoming van de verbintenis wordt afgewezen.

Geen staffelkorting op licentie bij auteursrechtinbreuk op premium software

Rechtbank Overijssel 17 februari 2016, IT 2008 (Siemens Solid Edge premium)

Inbreuk op auteursrechten. Double damage principe. Siemens stelt dat de deskundige heeft gerapporteerd dat er inderdaad een gekraakt licentiebestand is gevonden dat toegang geeft tot de programmaonderdelen van de premium-versie van Solid Edge. De premiumversie is de meest uitgebreide versie van de programmatuur en geeft toegang tot het complete pakket. De bevestiging van de deskundige dient derhalve te leiden tot toewijzing van de gevorderde licentievergoedingen. Nu de rechtbank slechts het bedrag ter hoogte van de premiumversie zal toewijzen, is een staffelkorting hierop niet reëel. Naar Nederlands recht zijn privaatrechtelijke boetes of punitive damages (nog) niet mogelijk.

Twee arbitragezaken gevoegd behandeld, hoewel het reglement noch de wet hierin voorziet

SGOA arbitraal vonnis, IT 2123 (Hotelketenexploitant)

Zowel IT-leverancier als afnemer initiëren SGOA-arbitrage. Op verzoek van beide partijen behandelt scheidsgerecht de zaken gevoegd, hoewel noch SGOA-reglement noch de wet daarin voorzien; daarbij gehanteerde procedure-afspraken. Uitleg van ICT Office Voorwaarden 2008: ingebrekestelling altijd vereist, tenzij nakoming onmogelijk is. Eisen, te stellen aan zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling en redelijke termijn. Lees meer op: IT 2123

Colofon

Hoofdredactie: Joost Linnemann, Kennedy Van Der Laan
Eindredactie: de nieuwsbrief wordt samengesteld door SGOA in samenwerking met deLex.