Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

SGOA Signaal 2015 week 11

SGOA Signaal 2015 week 11

Geachte lezer,

In deze editie van onze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het volgende:

Wilt u de SGOA Signaal ook ontvangen? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!

De allereerste editie van SGOA Signaal

Door Hanneke Slager, voorzitter van bestuur

Dit is het allereerste SGOA Signaal, onze nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn: arbitrale uitspraken, publicaties, seminars, congressen, trainingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in mediation en interviews met klanten. We zijn er trots op dat Mr. Joost Linnemann, associate bij de SGOA en partner bij Kennedy Van der Laan, de hoofdredactie op zich neemt. We nodigen u als stakeholder van de SGOA van harte uit een bijdrage te leveren.

  Hanneke Slager

In SGOA Signaal praten we u voortaan ook bij over relevante ontwikkelingen binnen de SGOA zoals onder meer de verhuizing van het Bureau, het nieuwe arbitragereglement, de internationalisatie, digitale uitwisseling van processtukken, de activiteiten van de SGOA Academy en de jaaroverzichten. Natuurlijk delen we in SGOA Signaal niet alleen de need-to-know-, maar ook de nice-to-know-ontwikkelingen op het Bureau met u.

Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuw arbitragereglement SGOA

Met ingang van 1 januari 2015 gelden er in ons land nieuwe wettelijke regels op het gebied van arbitrage. Daarom heeft het bestuur van de SGOA een nieuw arbitragereglement vastgesteld. Dit reglement is van toepassing op de arbitrale procedures die nu bij de SGOA aanhangig worden gemaakt. Met de nieuwe regeling hebben partijen voortaan een veel grotere zeggenschap in de selectie van de arbiters.

De wetgever heeft op een groot aantal onderdelen het arbitragerecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verduidelijkt en gemoderniseerd. De aanpassingen in het reglement komen ook voort uit beslissing van het SGOA-bestuur om de positie van de partijen die in een arbitrage met elkaar strijden, aanzienlijk te versterken. Dit laatste komt vooral tot uiting in een geheel vernieuwde wijze van selecteren van de arbiters.

Vroeger

Meestal bestaat een arbitraal college uit drie arbiters. Onder de vroegere reglementen van de SGOA werd het arbitraal college geselecteerd op basis van een lijstprocedure. Die procedure kwam erop neer dat het Bureau van de SGOA een voorstel van een aantal mogelijke arbiters deed. De partijen konden dan op basis van de lijst met namen van arbiters hun voorkeuren aangeven, waarna tot benoeming van het arbitraal college werd overgegaan.

Een pool van SGOA-arbiters

Maar de aanpak in het nieuwe reglement geeft elk van de partijen een veel grotere zeggenschap over de vraag wie er als arbiter op de zaak wordt gezet. In de nieuwe aanpak kan de partij die de zaak aanhangig maakt zijn eigen arbiter selecteren uit de complete pool van SGOA-arbiters. Die pool bestaat op dit moment uit 35 zeer deskundige arbiters, elk met grote kennis en ervaring in ICT-geschillen. Ook de gedaagde partij kan uit die pool een arbiter selecteren. De geselecteerde arbiters dienen -uiteraard- wel volledig onafhankelijk te zijn en geen zakelijke banden met de partijen te hebben. Als de door partijen zelf geselecteerde arbiters bereid zijn de arbitrage op te pakken, dan kiezen de beide arbiters vervolgens een derde lid van het arbitraal college.

Met deze nieuwe regeling wordt in hoge mate tegemoet gekomen aan het beginsel van partijautonomie. De strijdende partijen bepalen over welke geschilpunten ze precies wensen te procederen én ze bepalen in vergaande mate de samenstelling van het arbitraal college. Daarmee is de positie van de partijen in de arbitrale procedure van de SGOA fors gemoderniseerd.

Maar één arbiter?

Soms bestaat het arbitraal college uit slechts één arbiter. In zo'n zaak is de nieuwe aanpak praktisch niet werkbaar. In die gevallen wordt bij het selecteren van de arbiter de bekende lijstprocedure gevolgd. Een arbitrageprocedure met slechts één arbiter komt voor als de zaak over een geschil beneden de €50.000 gaat, of als de strijdende partijen samen zijn overeengekomen dat er maar één arbiter nodig is.

Nieuw: voorlopige voorzieningen

Ook op andere onderdelen is arbitrage bij de SGOA vernieuwd. Zo is het nu duidelijk geregeld dat een partij tijdens een arbitrale procedure kan vragen om 'voorlopige voorzieningen'. Op die manier kunnen arbiters tijdens de procedure beslissen over tijdelijke maatregelen. De rechtspositie van de partijen wordt daardoor beter gewaarborgd. Voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening is het namelijk niet nodig om een separaat (arbitraal) kort geding te starten, een procedure die de SGOA overigens ook al jaren in huis heeft.

U vindt het nieuwe arbitragereglement op www.sgoa.eu. Op deze website vindt u ook de pool van SGOA-arbiters met een verkort cv.

Houd uw bijeenkomst op ons nieuwe adres

De SGOA is op 1 februari verhuisd naar een kantoorruimte op Landgoed Berkenrode in Heemstede. Op deze locatie kunnen ook de arbitragebijeenkomsten en mediations plaatsvinden.

Noteert u ons nieuwe adres:
Herenweg 113
2105 MG Heemstede

Bureau SGOA gaat verhuizen

Nieuwe associates

De meest recent toegetreden associates zijn Judica Krikke, Bart van Reeken, Peter Hagedoorn, Jacqueline Spierdijk, Jaap Tempelman, Wolter Wefers Bettink, Aart Simons en Wouter Seinen.

Over vage contracten en scherpe oordelen

door Wouter Seinen, associate sinds 2014

In 1999 koos ik voor de IT-advocatuur. Advocatuur omdat dat mij een mooi vak leek, en de IT-specialisatie vanwege de branche. Een sector met zijn eigen gebruiken, gewoontes en jargon. Met mensen die spraken in afkortingen, het hadden over zaken als "oplossingsrichtingen" en "deliverables" en waar grote offertes meer plaatjes bevatten dan tekst. Voor de meeste juristen -en zakenmensen- was dat moeilijk te begrijpen. Men vond IT-contracten vaag en klaagde erover dat uit de stukken niet goed bleek wat er was gebeurd of had moeten gebeuren. Maar als dan de technische details op tafel kwamen, haakten de traditionele advocaten en rechters vaak af: dan moest er een deskundige aan te pas komen.

Vage IT-contracten

Hoewel deze kritische vakgenoten inhoudelijk een punt hebben, zijn vage IT- contracten meer dan ooit een realiteit. Dat komt doordat de informatietechnologie zo diep in alle facetten van ons bestaan is doorgedrongen. Technologie ziet er steeds gemakkelijker en vriendelijker uit, terwijl het technisch gezien allemaal veel ingewikkelder is geworden. Beschrijvingen van wat IT-diensten precies inhouden zijn er ook niet bepaald helderder op geworden. Waar je vroeger in ieder geval nog houvast had aan computerapparatuur, broncode en gegevensdragers, vind je het nu al heel gewoon dat data en diensten in the cloud staan. Zonder dat iemand precies kan uitleggen wat die cloud nu precies is.

Opeerste verwarring

In de software-ontwikkeling zien we hetzelfde. Het vertrouwde functioneel en technisch ontwerp biedt niet altijd meer soelaas: wanneer men werkt, wordt helemaal niet meer met dat soort documenten gewerkt, maar wordt werkende weg bepaald wat het exacte voorwerp is van ontwikkeling. De jurist blijft in opperste verwarring achter...

Men zal afspraken over IT-projecten blijven maken en het zal altijd lastig blijven om die zodanig vast te leggen dat het contract volledige zekerheid geeft over wat er precies moet gebeuren en wie waar recht op heeft. En dus zullen er ook geschillen blijven ontstaan over dergelijke afspraken.

Scherpe geschillenbeslechting

Het is belangrijk dat die geschillen op een goede en snelle manier opgelost kunnen worden, zoveel mogelijk buiten rechte. Als partijen er onderling echt niet uitkomen, dan kan bemiddeling of advies van een ingevoerde derde de zaak soms vlot trekken. Soms echter, hebben partijen een juridisch verschil van inzicht. In dat geval moet er ook een juridische knoop worden doorgehakt.

Om te helpen bij het oplossen van die verschillende soorten geschillen, heeft de SGOA diensten ontwikkeld en dat is mooi. Partijen moeten zelf de keuze maken voor mediation, een deskundigenrapport, of arbitrage. Als zij kiezen voor het laatste, verdienen zij een helder en gemotiveerd oordeel over de juridische punten waarover zij ruziën. Het is nuttig als hun zaak wordt beoordeeld door mensen die ervaring hebben met de onderliggende materie, maar het is cruciaal dat er een juridische beslissing wordt genomen. Partijen die het zo ver laten komen dat hun juridische twistpunten worden beslecht, mogen van het scheidsgerecht een streng en rechtvaardig oordeel verwachten. Net als bij de overheidsrechter lopen zij de kans om alles te winnen, maar ook om op alle punten te verliezen.

Luisteren naar kritiek

In de markt wordt nog wel eens gezegd dat rechters en arbiters vaak te zeer op een compromis aansturen en uiteindelijk alle partijen een beetje gelijk geven. Ik denk dat het belangrijk is om naar die kritiek te luisteren. Ik juich het daarom ook toe dat er meer arbitrale beslissingen worden gepubliceerd dan voorheen. Met name die zaken waarin echt juridische knopen worden doorgehakt, zouden zoveel mogelijk moeten worden gepubliceerd. Dat zal leiden tot nuancering van het kritische beeld dat sommigen nu hebben. En daarnaast is het waardevol voor de IT-rechtpraktijk!

Wouter Seinen

Geanonimiseerde uitspraken

In 2014 heeft de SGOA 25 geanonimiseerde uitspraken uit de afgelopen 25 jaar gepubliceerd op haar website. Nieuwsgierig? Kijk snel op
http://www.sgoa.eu/informatie/vonissen.

SGOA Academy over het nieuwe IT-arbitragerecht

In SGOA Academy, een nieuw initiatief van de SGOA, delen we kennis op het gebied van IT-conflictmanagement. Deze inhoudelijke bijeenkomsten zijn bedoeld voor advocaten, juristen, mediators en arbiters.

19 maart

Tijdens de eerste SGOA Academy, op donderdag 19 maart, staat het thema arbitrage centraal. Speciale aandacht gaat uit naar de herziene arbitragewet 2015. Aan de orde komen:

 • het herziene arbitragerecht (2015)
 • nieuwe arbitrageregels bij de SGOA
 • de arbitrageovereenkomst en algemene ICT-voorwaarden
 • arbitrage in internationale ICT-geschillen
 • het arbitraal kort geding in ICT-conflicten.

Mr. Peter van Schelven en mr. Hendrik Struik zijn de sprekers van deze middag. Na afloop is er een netwerkborrel: de perfecte gelegenheid om met andere deelnemers, vakgenoten en de sprekers bij te praten. U kunt zich hier aanmelden. Als deelnemer krijgt u 2 PO-punten en/of 2 PE-punten van LRGD. De kosten voor deelname zijn €195,00 (excl. btw).

Provider moet data in the cloud aan curatoren geven

Rechtbank Oost-Brabant 13 februari 2015, IT 1695 (curator tegen Detron en Phoenix)

De failliete provider probeert curatoren te dwarsbomen in de uitvoering van hun wettelijke taak. De provider krijgt het gebod om data in the cloud aan curatoren ter beschikking te stellen, en de digitale omgeving zo te herstellen dat de curatoren via het Citrix portal door middel van alleen-lezen-rechten toegang krijgen tot de via een derde bij de provider gehoste concerndata. Dit onder de voorwaarde dat de curatoren aan de provider een redelijke vergoeding betalen voor de werkzaamheden die er in dit verband moeten worden gemaakt. De derde die de overeenkomst met de provider heeft gesloten wordt op straffe van een dwangsom verboden enige handeling te verrichten waardoor de jegens de provider uitgesproken veroordeling wordt belemmerd.

Proof of Concept in circa zes weken in plaats van zes maanden

Vzr. Rechtbank Limburg 20 oktober 2014, IT 1689; ECLI:NL:RBLIM:2014:8877 (Canon tegen Universiteit Maastricht)

De UM heeft op 1 oktober 2013 een aankondiging voor de Europese openbare aanbesteding "Management Print en QSP dienstverlening" gepubliceerd. De opdracht behelst kort gezegd de levering van afdrukapparatuur en verbruiksgoederen, inclusief de bijbehorende dienstverlening. Canon vordert gunning van de definitieve opdracht, althans de Proof of Concept te voltooien en uit te voeren, of heraanbesteding. Canon heeft zich niet gehouden aan de termijnen van "circa" zes weken, want zelfs na zes maanden is de Proof of Concept onvoltooid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt afdoende dat de termijn van circa zes weken niet uitsluitend betrekking heeft op het uitvoeren van de tests, maar ook op de voorbereiding daarvan.

Eigen schuld door ingebruikname gebrekkige webapplicatie

Rechtbank Midden-Nederland 7 januari 2015, IT 1670; ECLI:NL:RBMNE:2015:4 (Webapplicatie)

Wanprestatie of eigen schuld? Verweerder ontwikkelt voor eiseres een webapplicatie voor o.a. het uploaden van pdf's. Ondanks wetenschap van (erkende) gebreken in de software kiest eiseres voor het uploaden van bestanden, die vervolgens verloren gaan. De daardoor ontstane schade blijft voor rekening van eiseres, omdat het niet bezwaarlijk of onmogelijk was om de verloren bestanden ook zelf (als back-up) op te slaan. Van belang is daarbij dat eiseres kennis had van het gebrek. De vorderingen worden afgewezen en eiseres wordt veroordeeld in de proceskosten.

Geen bonus voor afronden automatiseringsproject

Hof Amsterdam 9 december 2014, IT 1665; ECLI:NL:GHAMS:2014:5206 (X B.V. tegen ARN)

Overeenkomstenrecht. Uitleg van afspraak over bonus in overeenkomst van opdracht inzake vervanging van software programmapakketten/automatisering. Is voldaan aan de voorwaarde om tot uitkering over te gaan? Dat door het management van ARN op bepaalde afdelingen soms prioriteit is gegeven aan de reguliere werkzaamheden in plaats van aan de introductie van de nieuwe software doet niet af aan de bereidwilligheid van ARN om software te testen. Het gaat om een resultaatsverbintenis en er wordt geen bonus toegewezen. Het besluit van de directie om de ingebruikname van de nieuwe software is een besluit dat tijdig genomen moet worden.

Screenshots en e-mailverkeer bewijzen makerschap van broncode

Rechtbank Amsterdam 9 december 2014, IT 1658 (eiser tegen EverywhereIM Ltd.)

Auteursrecht. Broncode van apps. Makerschap. Bewijswaardering. Eiser is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om het bewijsvermoeden van art. 4 Aw te weerleggen. In dat kader zijn ten eerste screenshots met broncode overhandigd waarin de naam is vermeld van een partij die een deel van de code in opdracht van eiser heeft geschreven. Deze derde verklaart het auteursrecht hierop te hebben overgedragen aan eiser. E-mailverkeer tussen eiser en verweerder bevestigt eveneens dat eiser de broncode schreef. De app stuurt bovendien automatisch foutrapportages naar de eiser. Dat eiser deels terugvalt op open-sourcecode neemt niet weg dat de broncode een nieuw werk is. Daarmee is voldoende bewezen dat eiser de broncode naar eigen inzicht en ontwerp tot stand heeft gebracht. Ondergeschikte aanpassingen door verweerder, zoals kleuren en titels, doen daar niet aan af. De kantonrechter wijst de vorderingen van eiser toe.