Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Organisatie

Organisatie

Als stichting kent de SGOA een bestuur als enig “orgaan”. Een stichting kent geen leden. Een bedrijf of organisatie hoeft dus niet op enigerlei wijze bij de SGOA te zijn aangesloten om van de diensten van de SGOA op het gebied van geschillenbeslechting gebruik te kunnen maken. Het bestuur van de SGOA bestaat uit drie personen: drs. Chris Barbiers RE RA, voorzitter; Mr. Peter van Schelven en Mr. Joost Linnemann.  Het bestuur van de SGOA heeft de statutaire taak de stichting in de meest ruime zin te besturen. Zo stelt het bestuur de reglementen vast en wijzigt die waar nodig en bovendien is het bestuur verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bureau is het uitvoerend orgaan van de SGOA. Het bureau opereert zelfstandig, maar verricht de werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de SGOA. Het bureau van de SGOA staat onder leiding van Heleen van Beugen, bureaumanager. Het bureau is vanaf het allereerste begin van een procedure, het “zenuwcentrum” en vervult onder meer de volgende taken: Het selecteren van arbiters, mediators, deskundigen in concrete procedures (namens het bestuur) en het opmaken van de aanstellingsbrieven aan deze personen; Het voeren van correspondentie met partijen in een procedure, deels op eigen initiatief en deels op verzoek en conform instructie van de benoemde arbiters, mediators en deskundigen; Het onderhouden van contacten met arbiters, mediators en deskundigen; Regelen van vergaderlocaties; Facturering aan partijen en het innen van de door partijen verschuldigde geldsbedragen; De administratieve vastlegging van de procedure; Het bewaken van termijnen op basis van de in administratie vastgelegde gegevens; Het deponeren van een geheel of gedeeltelijk eindvonnis ter griffie van de Rechtbank.

Het hart van de SGOA wordt gevormd door de juristen en deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Juristen hebben allen een specialisme ontwikkeld op het gebied van IT - recht en de deskundigen hebben een duidelijke affiniteit met het recht. We stellen hoge eisen aan hun expertise,ervaring en bovenal onafhankelijkheid. De juristen en deskundigen zijn geen “lid” van de SGOA; zij functioneren onafhankelijk van het bestuur en hebben de eindverantwoordelijkheid voor de vonnissen, de vaststellingsovereenkomsten, de adviezen en de deskundigenberichten die zij uitbrengen.