Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Security geschillen bij de SGOA

Security geschillen bij de SGOA

Op dinsdag 20 juni jongstleden vond in Amsterdam een door de SGOA  Academy georganiseerde bijeenkomst over cybersecurity plaats. Tijdens deze druk bezochte studiemiddag spraken drie deskundige  juristen over deelonderwerpen van dit thema. Als eerste ging mr. Reinout Rinzema, gespecialiseerd IT-advocaat en al jarenlang arbiter/mediator bij de SGOA, in op een onlangs door de Cyber Security Raad gepubliceerd rapport over de zorgplichten die leveranciers en gebruikers van IT hebben rondom security. Vervolgens sprak mr.  Vera Schönfeld, hoofd van de juridische afdeling van Fox-IT, over hacken en datalekken. De middag werd afgesloten door mr. Marianne Korpershoek, advocaat in dienstbetrekking bij DSM, die de vele contractuele voetangels en klemmen rondom security behandelde.

De SGOA heeft deze bijeenkomst georganiseerd vanwege de sterk toenemende maatschappelijke aandacht voor IT-security. Het aantal security-incidenten dat de publiciteit haalt neemt met de dag toe. Daarnaast laat de contractpraktijk zien dat in hosting-, cloud- en bewerkerscontracten, mede als gevolg van de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, steeds vaker uitgebreide verplichtingen rondom het treffen van technische en organisatorische beveiliging worden opgenomen. Die contractuele regelingen zijn door de verwijzing naar relevante beveiligingsstandaarden niet zelden complex. Ook de specifieke contracten betreffende het leveren of in licentie verstrekken van security-producten en -diensten vragen om bijzondere aandacht. Ten slotte constateert de SGOA dat zich in toenemende mate (juridische) geschillen rondom IT-security tussen partijen aandienen.

De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen. De behandeling van dergelijke conflicten en geschillen vragen immers om bijzondere expertise op het raakvlak van techniek, organisatie en recht. De SGOA heeft die deskundigheid in huis, wat onder meer blijkt uit het feit dat op de lijst van de SGOA personen staan die in de praktijk van de IT-security werkzaam zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld als arbiter of mediator worden ingezet. Daarnaast geldt dat security-geschillen naar hun aard in de regel met volstrekte vertrouwelijkheid behandeld dienen te worden. Anders dan de openbare gang naar de overheidsrechter zijn de diverse geschillenprocedures die de SGOA biedt volledig vertrouwelijk.  

Kortom, conflicten en geschillen over security vergen een specifieke behandeling. Zij zijn bij de SGOA in goede handen. Het bureau van de SGOA is graag bereid u nader te informeren over de wijze waarop conflicten en geschillen over IT-security het beste kunnen worden aangepakt.